Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

CSR ถิ่นล้านนากำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง
“CSR ถิ่นล้านนา”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ แคท ดีแทค โตโยต้า
ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
และ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
คุณมงคล ด่านวิไลปิติกุล
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
09.15 – 09.30 น.กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR
และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย
คุณสารภี ศิลา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
09.30 – 10.30 น.การบรรยาย เรื่อง“CSR สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น
: ทางรอดในยุคน้ำมันแพง”
โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อระดมสมอง
• ค้นหากิจกรรม CSR ระดับองค์กร และระดับจังหวัด
(ห้องแกรนด์บอลรูม)
• จัดทำกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ ระดับภาค
(ห้องพิงคพาเลซ)
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การเสวนา เรื่อง “CSR กับพลังความดี
: เพิ่มพื้นที่กิจกรรมดี ลดวิกฤติสังคม”
โดย
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ
คุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณเฉลิมพล แซมเพชร
ประธานภาคีคนฮักเจียงใหม่
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การเสวนา ในหัวข้อ “CSR กับการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ
: โอกาสและอุปสรรค”
โดย
คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ
ประธานคณะทำงานโครงการ CSR
บมจ.กสท โทรคมนาคม
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการฝ่าย CSR
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
คุณวิเชียร พวงภาคีศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคม
บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
16.00 – 16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนา


โดยการสนับสนุนของ