Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

CSR ลุ่มเจ้าพระยากำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง
“CSR ลุ่มเจ้าพระยา”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ แคท ดีแทค โตโยต้า
ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
และ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ห้องสัณหวาจา โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น.กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR
และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย
คุณวรรณภา นุกูลอุดมพาณิชย์
รักษาการพัฒนาสังคมจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครสวรรค์
09.15 – 09.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
คุณยุทธนา กาญจนวงศ์ชัย
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพิ้นที่ภาคเหนือและกรรมการหอการค้าไทย
09.30 – 10.30 น.การบรรยาย เรื่อง“CSR สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น
: ทางรอดในยุคน้ำมันแพง”
โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อระดมสมอง
• ค้นหากิจกรรม CSR ระดับองค์กร และระดับจังหวัด
• จัดทำกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ ระดับภาค
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การเสวนา เรื่อง “CSR กับพลังความดี
: เพิ่มพื้นที่กิจกรรมดี ลดวิกฤติสังคม”
โดย
คุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์
ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
คุณดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
และประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
คุณจีระวิทย์ ศุภนันทกานต์
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การเสวนา ในหัวข้อ “CSR กับการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ
: โอกาสและอุปสรรค”
โดย
คุณอัครเดช ไชยบัตร
รองประธานคณะทำงานโครงการ CSR
บมจ.กสท โทรคมนาคม
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (CSR office)
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
16.00 – 16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนา


โดยการสนับสนุนของ