Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

Bangkok Policy on CSR


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“นโยบาย CSR กรุงเทพฯ”
สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยการสนับสนุนของ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องฟอร์จูน 2 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ รัชดาภิเษก


13.00 น.ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น.กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR
และวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดย
คุณสำเริง แก้วน้อย
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13.15 – 13.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13.30 – 14.30 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสังเคราะห์และร่วมกำหนดแนวนโยบาย CSR กรุงเทพฯ
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองในประเด็น
• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคม
• ด้านสิ่งแวดล้อม
• ด้านบริหารจัดการ
16.00 – 16.30 น.การร่วมนำเสนอประเด็น CSR เชิงนโยบาย
สำหรับกรุงเทพมหานคร
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการ