Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

คอลัมน์ หลักหมุด


จัดทำโครงการตอบแทนสังคมอย่าง ต่อเนื่อง วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยเอ็มดีสายงานการเงินและบัญชี กับ กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยเอ็มดี สายงานก่อสร้างอาคารสูง บมจ.ศุภาลัย เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศนียบัตรการ ฝึกอบรมโครงการ CSR DAY โดยฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ วิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบ ที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์


[Original Link]