Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

SDG-Friendly Business


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรสมาชิกของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Solutions Network: UNSDSN) เชิญชวนองค์กรที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ด้วยการผนวก SDGs เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่เป็นปกติประจำวัน (Day-to-day business operations) แทนการดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรม (Event) หรือเป็นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง

เป้าประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ภายใต้ความริเริ่มนี้ เพื่อต้องการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจให้ตอบสนองต่อ SDGs ทั้งในแง่ของการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรับผิดชอบ (Act Responsibly) ในอันที่จะดูแลผลกระทบเชิงลบ มิให้เกิดเป็นความเดือดร้อนเสียหายต่อสังคม รวมทั้งในแง่ของการแสวงหาโอกาส (Find Opportunities) ในอันที่จะสร้างเป็นผลกระทบเชิงบวก ทั้งแก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน


สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำแพลตฟอร์ม “ธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SDG-Friendly Business” สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่ายให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้สอดคล้องกับ SDGs ตั้งแต่การ “รับ” เอา SDGs มาเป็นปัจจัยนำเข้า เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานของตน ในอันที่จะขจัดหรือลดผลกระทบเชิงลบทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ จนสามารถนำ SDGs มาใช้เป็นแนวในการกำหนดเป้าประสงค์/กลยุทธ์เชิง “รุก” ด้านความยั่งยืน เพื่อที่จะพัฒนาความริเริ่มใหม่ๆ ในอันที่จะสร้างคุณค่าร่วม หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขยายการทำงาน “ร่วม” กันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย หรือเป็นการพัฒนาหุ้นส่วนร่วมดำเนินงานรัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ไปจนกระทั่งถึงการบูรณาการ หรือการผนวก “รวม” การแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในโมเดลธุรกิจ ผ่านตัวผลิตภัณฑ์/บริการ

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ให้สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตามเอกสารแนวทางที่เป็นสากลของ UN Global Compact ที่ชื่อว่า Blueprint for Business Leadership on the SDGs โดยการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ Active: การแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ และการบูรณาการเรื่องความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร ให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นระดับของการจัดกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ให้ตอบสนองต่อ SDGs

ระดับ Advance: การผลักดันให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และการขยายการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย เป็นระดับของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (Business Structure) และการจัดภาวะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) ในการขยายบทบาทหรืออิทธิพลไปสู่หน่วยงานที่อยู่รายรอบ ให้ตอบสนองต่อ SDGs

ระดับ Lead: การสร้างภาวะผู้นำทางธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จนได้รับความยอมรับนับถือ หรือมีความพร้อมรับการตรวจสอบ (Accountability) และสามารถเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างให้แก่องค์กรธุรกิจอื่น ใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เป็นระดับของการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ให้ตอบสนองต่อ SDGs

วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลเอกสาร และสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแพลตฟอร์ม ตลอดอายุโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ ที่ขอรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการนำองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
-SDG Leadership Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศ สำหรับองค์กรเข้าร่วมที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ Active
-SDG Leadership Recognition หรือ ประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรเข้าร่วมที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ Advance
-SDG Leadership Award หรือ รางวัลเกียรติคุณ สำหรับองค์กรเข้าร่วมที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ Lead

องค์กรธุรกิจที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป