Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Why Thaipat?

Rational    Scope    CSR    Sustainability    SDGs

สถาบันไทยพัฒน์1 ในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ด้วยการวิจัย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นเวลากว่า 19 ปี ได้พัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษารัฐวิสาหกิจตามหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร (Organizational Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง อาทิ

☑ ทรัพยากรและความพร้อมของรัฐวิสาหกิจ
☑ ปัจจัยความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา
☑ การบูรณาการแผน CSR in Process และการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำแผน
☑ การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของรัฐวิสาหกิจ
☑ ความคุ้มค่าในเนื้องานที่ได้รับ
--------------------------------------
1 ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในนามมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล เลขที่ 4029.