Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่สนใจ ร่วมส่งรายงานความยั่งยืน (CSR Report / SD Report) ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน เข้ารับการพิจารณารางวัล "รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559" เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชนทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย (รายละเอียด)

 


งาน 'Global Child Forum on Southeast Asia 2016'

This initiative will help the business community shift its vast resources and ongoing practices from the ‘charity-based’ efforts to the ‘rights-based’ ones,.. “One charity dollar has only one life. Changing business practices for children’s rights has impact for eternity.” (Read more)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการจัดทำ ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีกรอบในการใช้ปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เดินหน้าจัดทำ ‘ดัชนียั่งยืนองค์กร’
THAIPAT Launchs ‘Corporate SDG Index’ Initiative

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน Flexible Workplace โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

หรือฝากข้อความที่
LINE ID: @thaipat ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มเพื่อน

 


สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ กลุ่มทิสโก้ จัดงาน Exclusive Tea Talk ในหัวข้อ “Sustainable Investing: ESG Fund for Society” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำการลงทุนในวิถียั่งยืน ที่นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน การส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัท และการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทิสโก้-ไทยพัฒน์ ส่องมิติ ESG การลงทุนเพื่อสังคม

ข่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ
Presentation ในช่วงของ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

 


หนังสือ "รู้จักหุ้น ESG100: ประตูสู่การลงทุนที่ยั่งยืน" ความหนา 40 หน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) รูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูล ESG และตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ดาวน์โหลดหนังสือ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ปี 2559 ด้วยมาร์เก็ตแคปรวม 6.7 ล้านล้านบาท เป็น Universe สำหรับตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2016)
6 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการประเมิน ESG100 (ปี 2016)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เปิดโผ 100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ปี 59
THAIPAT Unveils 100 Stocks on 2016 List of ESG100

เอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง
Presentation ESG100 ในวันประกาศฯ
ESG แต้มต่อการลงทุน
ลงทุนแบบ ESG ดูอะไรกัน
หุ้น ESG100 เลือกอย่างไร?
ฟังการสนทนาเรื่อง ESG100 ปี 2016 ทาง Nation Radio
รู้จักกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับข่าวที่นำเสนอ
ข่าวกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 เมษายน 2559


ข้อมูลเพิ่มเติม:

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสัมมนาถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับการมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age–Friendly Business) โดยปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 30 องค์กร (อ่านต่อ)

กำหนดการ
เอกสารการนำเสนอในงานสัมมนา (7 ก.ย. 59)

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 องค์กรธุรกิจชั้นนำ 9 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise ที่สถาบันไทยพัฒน์ ริเริ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ ดึงภาคเอกชน ร่วมเสวนา ‘ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’
เอกสารการนำเสนอในงานเสวนา (5 ส.ค. 59)

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถาบันไทยพัฒน์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับภาคเอกชน 14 ราย ขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ จับมือภาคเอกชน พัฒนา ‘ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’
THAIPAT Joins Hands with Private Sector in Developing ‘Age-Friendly Business’ Platform
เอกสารการนำเสนอใน Focus Group (23 มิ.ย. 59)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ดันธุรกิจมิตรผู้สูงอายุ หนุนจ้างงาน-หักภาษี 2 เท่า (ผู้จัดการ)
"ไทยพัฒน์" ผนึก "เอกชน" พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย (ประชาชาติธุรกิจ)
ได้เวลาของธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ จับมือภาคเอกชน พัฒนา ‘ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’ (ผู้จัดการ)
ไทยพัฒน์ ร่วมเอกชน พัฒนา "ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย" (MBA Magazine)
สนทนาเรื่องการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทางคลื่นความคิด
สนทนาเรื่องแพลตฟอร์มธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทาง Nation Radio
สนทนาเรื่องทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย ทางคลื่นความคิด

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Thailand Social Business Initiative (TSBI) จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm” และการเสวนาเรื่อง "Social Business: A Solution to achieve SDGs" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2559
• เอกสารในช่วงเสวนา Social Business [Dr.Faiz] [ดร.สุนทร] [ดร.พิพัฒน์]
กำหนดการ

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ผันธุรกิจ จาก ‘ยิ่งใหญ่’ สู่ ‘ยั่งยืน’
"ไทยพัฒน์" กางแผนที่ 6 ทิศ ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม-ชุมชน
ไทยพัฒน์หนุนธุรกิจปรับโจทย์ CSR
เปิดทิศทาง CSR ปี 59
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน
สนทนาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางคลื่นความคิด 96.5 MHz

 


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม" ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Yunus Center AIT และ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือในการก่อตั้ง "Thailand Social Business Initiative (TSBI)" เพื่อส่งเสริมความริเริ่มด้าน Social Business หรือ ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ตามแนวคิดของ ศ.มูฮัมมัด ยูนุส สำหรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยรูปแบบทางธุรกิจ ในลักษณะที่ไม่สูญเงินต้น-ไม่ปันผลกำไร (non-loss, non-dividend) และเพื่อใช้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
‘TSBI’ หนุนทำโซเชียลบิสิเนส
แปรทุน เปลี่ยนสังคม
โมเดลธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาสังคม
ไขความเข้าใจ Social Business
เปิดมุมมอง 'ธุรกิจเพื่อสังคม'

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้รายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแนะแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้ใช้รายงานสำหรับเตรียมจัดทำรายงาน เอื้อให้องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม (อ่านต่อ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างหนังสือ "GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to" (มกราคม, 2558) ความหนา 81 หน้า คู่มือในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI ฉบับล่าสุด พร้อมข้อมูลท็อป 10 ประเด็นความยั่งยืนที่มีการรายงานสูงสุดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้ง 20 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

หน่วยงานที่สนใจหนังสือ GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to ฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล info@thaipat.org พร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของ CSR ภายในองค์กร และเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่มีการหยิบยกเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา CSR ภายใต้บริบทของสังคมไทย