Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2560” และการเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)

 


หนังสือ "SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development ความหนา 72 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับภาคเอกชนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) พร้อมแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจใน 5 ขั้นตอนที่สนับสนุนการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการจัดทำ ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีกรอบในการใช้ปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่านต่อ)

Thailand - Corporate SDG Performance
Thailand - Corporate SDG Performance by Industry

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เดินหน้าจัดทำ ‘ดัชนียั่งยืนองค์กร’
THAIPAT Launchs ‘Corporate SDG Index’ Initiative

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำโครงการประเมินการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในรูปของตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การต้านทุจริต (Anti-Corruption) และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เพื่อให้บริษัทสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ จำนวน 31 ท่าน (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน Flexible Workplace โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน

สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

หรือฝากข้อความที่
LINE ID: @thaipat ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มเพื่อน

 


หนังสือ "รู้จักหุ้น ESG100: ประตูสู่การลงทุนที่ยั่งยืน" ความหนา 40 หน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) รูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูล ESG และตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ดาวน์โหลดหนังสือ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม" ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้รายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแนะแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้ใช้รายงานสำหรับเตรียมจัดทำรายงาน เอื้อให้องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม (อ่านต่อ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างหนังสือ "GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to" (มกราคม, 2558) ความหนา 81 หน้า คู่มือในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI ฉบับล่าสุด พร้อมข้อมูลท็อป 10 ประเด็นความยั่งยืนที่มีการรายงานสูงสุดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้ง 20 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

หน่วยงานที่สนใจหนังสือ GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to ฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล info@thaipat.org พร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของ CSR ภายในองค์กร และเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่มีการหยิบยกเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา CSR ภายใต้บริบทของสังคมไทย