Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์


สถาบันไทยพัฒน์ได้ริเริ่มโครงการประเมินความยั่งยืนของกิจการ (Corporate Sustainability Rating) ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาต่อยอดเครื่องมือประเมินระดับการรายงานที่ใช้ในโครงการประกาศรางวัลรายงานแห่งความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบหรือมาตรฐานที่เป็นสากล (รายละเอียด)

 


ดาวน์โหลด คู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR ความหนา 30 หน้า เอกสารข้อแนะนำในการตอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR ประกอบด้วยคำอธิบายความสำคัญของรายการที่ให้เปิดเผยข้อมูลแต่ละรายการ แนวดำเนินการในการเปิดเผยข้อมูลแต่ละรายการ สิ่งที่ควรรายงานในแต่ละรายการ และตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลแต่ละรายการในกรอบอื่นๆ

 สถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2557: Corporate Citizenship” และการเสวนาเรื่อง "CSV:กลยุทธ์สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2557
เอกสารในช่วงการเสวนา CSV
กำหนดการ
ฟังบทสัมภาษณ์ทิศทาง CSR ปี 57 ในรายการลับคมธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เทรนด์ธุรกิจต้านทุจริต
ถอดรหัสเทรนด์แรง CSR 2557 “พลเมืองภาคองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น”
CSV โมเดลทำดีวิถีทุนนิยม
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา...ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
มองเทรนด์ซีเอสอาร์ปี′57 ยกระดับองค์กรร่วมขับเคลื่อนสังคม
6 เข็มทิศ CSR ปี 57
ตลท.จับมือสถาบันไทยพัฒน์เสวนาสร้างคุณค่าองค์กรกับสังคม
จับตา 6 เทรนด์ CSR ปี 2557 : แรงสุด “พลเมืองภาคองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น”

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของ CSR ภายในองค์กร และเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่มีการหยิบยกเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา CSR ภายใต้บริบทของสังคมไทย

สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีความประสงค์จะพัฒนากิจกรรม CSR ในระดับท้องถิ่น สามารถศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จากโครงการ CSR Campus ปี 1 และโครงการ CSR Campus ปี 2 ท่านจะได้รับทราบแนวทางเบื้องต้นว่า จังหวัดใดต้องการทำกิจกรรม CSR ในเรื่องอะไร ในพื้นที่ใด สำหรับกลุ่มเป้าหมายใด ในอันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน CSR ของท่าน ให้สอดรับกับความต้องการของสังคมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล