Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง


สถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” และการเสวนาเรื่อง "ESG: The Factors of Sustainability" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2558
เอกสารในช่วงการเสวนา ESG
กำหนดการ

 สถาบันไทยพัฒน์ เปิดมิติใหม่ จัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทย รองรับความต้องการนักลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตอบโจทย์การลงทุนยั่งยืน พร้อม ประกาศหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG 100 (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100

ESG100 ในข่าว
Thailand -based firms rated on ESG
ไทยพัฒน์จัด “ESG Rating” เลือก 100 บจ. ลงทุนโปร่งใสคำนึงสังคม (เพิ่มเติม)
ไทยพัฒน์เปิดมิติใหม่จัด "ESG Rating" หนุนลงทุนโปร่งใส ดูแลสังคม-สวล. ประกาศ 100 บจ. มุ่งธุรกิจยั่งยืน
ในข่าวประชาชาติธุรกิจ
ในข่าวคมชัดลึก
ในข่าวการเงินการธนาคาร
ในข่าวกรุงเทพธุรกิจ
ฟังบทสัมภาษณ์เรื่อง ESG100 ในรายการลับคมธุรกิจ

 


ในปี 2558 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการ Flexible Workplace ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของ CSR ภายในองค์กร และเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่มีการหยิบยกเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา CSR ภายใต้บริบทของสังคมไทย

สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีความประสงค์จะพัฒนากิจกรรม CSR ในระดับท้องถิ่น สามารถศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จากโครงการ CSR Campus ปี 1 และโครงการ CSR Campus ปี 2 ท่านจะได้รับทราบแนวทางเบื้องต้นว่า จังหวัดใดต้องการทำกิจกรรม CSR ในเรื่องอะไร ในพื้นที่ใด สำหรับกลุ่มเป้าหมายใด ในอันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน CSR ของท่าน ให้สอดรับกับความต้องการของสังคมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล