Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หนังสือเด่น

หนังสือเด่น         


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือในแบบที่เป็นทั้งรูปเล่ม และ e-book ในหัวเรื่องซึ่งอยู่ในกระแสความเคลื่อนไหว หรือที่ได้รับความสนใจจากองค์กร ในด้านการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ เป็นระยะๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานที่ต้องการให้สถาบันไทยพัฒน์ ประมวลเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านความยั่งยืน ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ เรียบเรียงเป็นหนังสือ สามารถส่งข้อแนะนำและความเห็นมาได้ที่ คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org


ทิศทาง ESG 2024 and Beyond


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินแนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของภาคธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า ‘ESG in 2024 and Beyond: Who Cares Earns’ ความหนา 34 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้ประเด็นด้าน ESG ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่าง ๆ ได้แนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของกิจการ เพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผลThe State of Corporate Sustainability in 2022


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการสำรวจข้อมูลสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2565 จัดทำเป็นรายงานชื่อว่า The State of Corporate Sustainability in 2022" ความหนา 122 หน้า เพื่อนำเสนอทิศทางและกระแสนิยมของการเปิดเผยข้อมูล ESG ขององค์กร รวมถึงการวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ โดยสำรวจจากองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ทั้งสิ้น 854 รายมรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ


สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำหนังสือครบรอบ 20 ปีสถาบัน ชื่อ มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ ความหนา 45 หน้า เกิดจากการประมวลข้อคำถามที่ได้รับในระหว่างการทำงานตลอด 20 ปี ซึ่งมักจะวนเวียนอยู่ที่ CSR คืออะไร (What) ใครเป็นคนทำ (Who) ทำอย่างไร (How) ทำไมต้องทำ (Why) ต้องทำเมื่อไร (When) แบบไหนถึงจะดี (Which) ควรเน้นที่ไหน (Where) และทำแล้วผลเป็นของใคร (Whose) โดยน่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรที่มีข้อคำถามเหล่านี้เช่นกันResilient Enterprise Guidebook


สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำหนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน “Resilient Enterprise Guidebook” ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ความหนา 58 หน้า แนวทางการปรับองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน (Resilience) ด้วยการนำข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health Business Practices) มาเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดวางกลยุทธ์องค์กรให้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ และการเป็นองค์กรพร้อมผันในทุกสถานการณ์6 ทิศทางความยั่งยืน ประจำปีทิศทาง CSR ปี 2565
      
ทิศทาง CSR ปี 2566
      
ทิศทาง ESG ปี 2567
      

ทิศทาง CSR ปี 2562
      
ทิศทาง CSR ปี 2563
      
ทิศทาง CSR ปี 2564
      

ทิศทาง CSR ปี 2559
      
ทิศทาง CSR ปี 2560
      
ทิศทาง CSR ปี 2561
      

ทิศทาง CSR ปี 2556
      
ทิศทาง CSR ปี 2557
      
ทิศทาง CSR ปี 2558
      

ทิศทาง CSR ปี 2553
      
ทิศทาง CSR ปี 2554
      
ทิศทาง CSR ปี 2555
      

ทิศทาง CSR ปี 2550
      
ทิศทาง CSR ปี 2551
      
ทิศทาง CSR ปี 2552