Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หนังสือเด่น

หนังสือเด่น         


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือในแบบที่เป็นทั้งรูปเล่ม และ e-book ในหัวเรื่องซึ่งอยู่ในกระแสความเคลื่อนไหว หรือที่ได้รับความสนใจจากองค์กร ในด้านการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ เป็นระยะๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานที่ต้องการให้สถาบันไทยพัฒน์ ประมวลเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านความยั่งยืน ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ เรียบเรียงเป็นหนังสือ สามารถส่งข้อแนะนำและความเห็นมาได้ที่ คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org


มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ


สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำหนังสือครบรอบ 20 ปีสถาบัน ชื่อ มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ ความหนา 45 หน้า เกิดจากการประมวลข้อคำถามที่ได้รับในระหว่างการทำงานตลอด 20 ปี ซึ่งมักจะวนเวียนอยู่ที่ CSR คืออะไร (What) ใครเป็นคนทำ (Who) ทำอย่างไร (How) ทำไมต้องทำ (Why) ต้องทำเมื่อไร (When) แบบไหนถึงจะดี (Which) ควรเน้นที่ไหน (Where) และทำแล้วผลเป็นของใคร (Whose) โดยน่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรที่มีข้อคำถามเหล่านี้เช่นกันResilient Enterprise Guidebook


สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำหนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน “Resilient Enterprise Guidebook” ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ความหนา 58 หน้า แนวทางการปรับองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน (Resilience) ด้วยการนำข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health Business Practices) มาเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดวางกลยุทธ์องค์กรให้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ และการเป็นองค์กรพร้อมผันในทุกสถานการณ์Business Recovery Playbook on COVID-19


สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำหนังสือบทบาทของภาคธุรกิจในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 “Business Recovery Playbook on COVID-19” ความหนา 134 หน้า โดยรวบรวมกรณีตัวอย่างจากการดำเนินงานของภาคธุรกิจในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 35 แห่ง ประมวลเป็นรูปแบบกิจกรรมใน 3 ด้าน สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรในช่วงการฟื้นตัว (Recovery) จากสถานการณ์


Investor Response Guidance on COVID-19สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19 ความหนา 9 หน้า เผยแพร่ 7 แนวทางที่ผู้ลงทุนควรลงมือดำเนินการโดยทันที เพื่อดูแลจัดการประเด็น ESG ในระยะสั้น และปรับวางแนวการฟื้นตัวที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว


Business Response Guidance on COVID-19สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเอกสาร Business Response Guidance on COVID-19 ความหนา 9 หน้า เผยแพร่ 6 แนวทางการดำเนินงานรับมือสถานการณ์โควิด-19 ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน และใช้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ


The State of Corporate Sustainability in 2020


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำการประมวลและจัดทำรายงานสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ “The State of Corporate Sustainability in 2020” ความหนา 94 หน้า จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความยั่งยืนที่เปิดเผยโดยองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 115 แห่ง


6 ทิศทาง CSR ประจำปีทิศทาง CSR ปี 2565
                        
      

ทิศทาง CSR ปี 2562
      
ทิศทาง CSR ปี 2563
      
ทิศทาง CSR ปี 2564
      

ทิศทาง CSR ปี 2559
      
ทิศทาง CSR ปี 2560
      
ทิศทาง CSR ปี 2561
      

ทิศทาง CSR ปี 2556
      
ทิศทาง CSR ปี 2557
      
ทิศทาง CSR ปี 2558
      

ทิศทาง CSR ปี 2553
      
ทิศทาง CSR ปี 2554
      
ทิศทาง CSR ปี 2555
      

ทิศทาง CSR ปี 2550
      
ทิศทาง CSR ปี 2551
      
ทิศทาง CSR ปี 2552