Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2566"


ปัจจุบัน ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจอย่างเข้มข้น และกระทบกับกิจการในทุกขนาด ทุกสาขา

ESG ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกบรรจุเป็นหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อของธนาคาร พัฒนาเป็นหลักการลงทุนที่รับผิดชอบของผู้ลงทุนสถาบัน เป็นปัจจัยใหม่ในการตัดสินใจจับจ่ายของลูกค้า และกลายมาเป็นข้อพิจารณาในการสมัครเข้าทำงานของบุคลากร โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เป็นต้น

ที่น่าสนใจ คือ เรื่อง ESG มิได้เข้ามามีบทบาทในแง่ของความเสี่ยงที่กระทบกับธุรกิจ หรือถูกมองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพียงทางเดียว แต่ยังเป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ และถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนของกิจการ ซึ่งหากธุรกิจสามารถจับกระแสในเรื่องนี้ แล้วแปลงมาเป็นโจทย์ทางธุรกิจได้ ก็จะทำให้ได้ประโยชน์จากเรื่อง ESG ดังกล่าวไม่มากก็น้อย

อย่างไรก็ดี จากผลสำรวจสถานภาพการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ ESG Disclosure ของบริษัทจดทะเบียน 763 แห่ง กองทุนและองค์กรอื่นๆ อีก 91 ราย รวมทั้งสิ้น 854 ราย ในปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์ พบว่า มีคะแนนรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีคะแนนรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 คะแนน (จากกิจการที่สำรวจ 826 ราย ในปี 64)

โดยในด้านสิ่งแวดล้อม ได้ 1.36 คะแนน ด้านสังคม ได้ 2.11 คะแนน และด้านธรรมาภิบาล ได้ 3.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนในแต่ละด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กิจการส่วนใหญ่ ยังมิได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน ESG อย่างทั่วถึง และเป็นโอกาสที่กิจการส่วนใหญ่สามารถพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากเรื่อง ESG ได้อีกมาก

สำหรับในปี 2566 นี้ สิ่งที่จะได้เห็น คือ บรรดากิจการที่ต้องการผันตนเองเข้าสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน จะใช้ ESG เป็นใบเบิกทาง (Enabler) เพื่อยกระดับจากการจัดการความเสี่ยงด้วยการพิจารณาปัจจัยด้าน ESG ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ ไปสู่การระบุโอกาสทางธุรกิจด้วยการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งผลบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมเพิ่มมากขึ้น

สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2566 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2566: LEAN • CLEAN • GREEN’ สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่จะใช้ ESG เป็นกรอบในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของกิจการให้มีความครอบคลุมอย่างรอบด้าน

 


ดาวน์โหลดรายงาน
6 ทิศทาง CSR ปี 2566: LEAN • CLEAN • GREEN