Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

PRI: Principles for Responsible Investment

Home      Investment      Insurance      Banking      Servicesหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ (PRI) พัฒนาขึ้นโดยการสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน (UNEP-FI) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ประกอบด้วย หลัก 6 ประการ ได้แก่

หลักการที่ 1: การผนวกประเด็น ESG เข้าไว้ในการวิเคราะห์และกระบวนการตัดสินใจลงทุน


แนวปฏิบัติ
ระบุถึงประเด็น ESG ในถ้อยแถลงนโยบายลงทุน
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ ตัววัด และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ ESG
ประเมินสมรรถภาพของผู้จัดการลงทุนภายในต่อการผนวกประเด็น ESG
ประเมินสมรรถภาพของผู้จัดการลงทุนภายนอกต่อการผนวกประเด็น ESG
สอบถามผู้ให้บริการด้านการลงทุน (อาทิ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ปรึกษา นายหน้า บริษัทวิจัย หรือ บริษัทจัดอันดับ) ต่อการผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการวิเคราะห์และวิจัยที่สะท้อนพัฒนาการในเรื่องดังกล่าว
ผลักดันหน่วยงานทางวิชาการหรือหน่วยวิจัยอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ESG
สนับสนุนการฝึกอบรม ESG สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน


หลักการที่ 2: การใช้สิทธ์ออกเสียงในฐานะผู้ถือครองหลักทรัพย์ และผนวกประเด็น ESG เข้าไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการถือครองหลักทรัพย์


แนวปฏิบัติ
จัดทำและเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธ์ออกเสียงในฐานะผู้ถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ
ใช้สิทธิลงคะแนนหรือติดตามการใช้สิทธิลงคะแนนให้เป็นไปตามนโยบาย (ในกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นดำเนินการแทน)
พัฒนาสมรรถภาพในการสานสัมพันธ์ (ทั้งในกรณีที่ดำเนินการเองโดยตรง หรือผ่านการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก)
มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ และการกำหนดมาตรฐาน (เช่น การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น)
จัดทำมติของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับข้อพิจารณา ESG ระยะยาว
สานสัมพันธ์กับบริษัท (ที่ลงทุน) ในประเด็น ESG
มีส่วนร่วมในความริเริ่มที่เป็นการสานสัมพันธ์เชิงกลุ่มแนวร่วม (Collaborative Engagement)
สอบถามผู้จัดการลงทุนต่อการทำให้มีการสานสัมพันธ์และรายงานผลการสานสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ ESG


หลักการที่ 3: การเสาะหารายการเปิดเผยข้อมูลในประเด็น ESG อย่างเหมาะสมจากกิจการที่เข้าไปลงทุน


แนวปฏิบัติ
สอบถามถึงการรายงานในประเด็น ESG ที่ได้มาตรฐาน (โดยใช้เครื่องมือ เช่น Global Reporting Initiative)
สอบถามถึงประเด็น ESG ที่ถูกผนวกเข้าไว้ในรายงานทางการเงินประจำปี
สอบถามถึงข้อสนเทศของบริษัทที่เกี่ยวกับการรับหรือเข้าร่วมในบรรทัดฐาน มาตรฐาน หลักปฏิบัติ หรือความริเริ่มระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่อง (เช่น UN Global Compact)
สนับสนุนความริเริ่มและมติของผู้ถือหุ้นในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ESG


หลักการที่ 4: การส่งเสริมให้เกิดการรับและนำหลักการลงทุนที่รับผิดชอบไปใช้ในแวดวงการลงทุน


แนวปฏิบัติ
ผนวกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบไว้ในเอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ (RFPs)
ปรับแนวการมอบอำนาจเพื่อการลงทุน กระบวนงานติดตาม ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน และโครงสร้างสิ่งจูงใจ (เช่น ทำให้แน่ใจว่ากระบวนการจัดการลงทุนสะท้อนกรอบเวลาการลงทุนระยะยาวตามความเหมาะสม)
สื่อสารความคาดหวังในเรื่อง ESG กับผู้ให้บริการด้านการลงทุน
พิจารณาปรับลดระดับความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการที่ยังไม่สามารถสนองต่อความคาดหวังในเรื่อง ESG
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะการบูรณาการในเรื่อง ESG
สนับสนุนการพัฒนานโยบายหรือกฎระเบียบที่เอื้อต่อการนำหลักการลงทุนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ


หลักการที่ 5: การทำงานร่วมกันเพื่อขยายประสิทธิผลของการนำหลักการลงทุนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ


แนวปฏิบัติ
สนับสนุน/มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มด้านข้อมูลและเครือข่ายเพื่อแบ่งปันเครื่องมือ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และใช้ประโยชน์จากการรายงานด้านการลงทุน เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ความสนใจในประเด็น (ESG) เกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พัฒนาหรือสนับสนุนความริเริ่มแบบกลุ่มแนวร่วมอย่างเหมาะสม


หลักการที่ 6: การรายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าในการนำหลักการลงทุนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติในรายกิจการ


แนวปฏิบัติ
เปิดเผยถึงวิธีการผนวกประเด็น ESG เข้าไว้ในข้อปฏิบัติด้านการลงทุน
เปิดเผยถึงกิจกรรมการใช้สิทธ์ออกเสียงในฐานะผู้ถือครองหลักทรัพย์ (การลงคะแนน การสานสัมพันธ์ และ/หรือ การหารือระดับนโยบาย)
เปิดเผยถึงข้อกำหนดที่มีต่อผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวโยงกับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ
สื่อสารกับผู้รับประโยชน์เกี่ยวกับประเด็น ESG และหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ
รายงานความก้าวหน้า และ/หรือผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวโยงกับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบตามแนวทาง ‘Comply or Explain’ (เป็นการให้รายละเอียดถึงวิธีที่นำหลักการไปปฏิบัติ หรือให้คำอธิบายชี้แจงในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการในข้อใดข้อหนึ่ง)
แสวงหาวิธีกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ
ใช้ประโยชน์จากการรายงานในการยกระดับการรับรู้ในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง


ปัจจุบัน มีหน่วยงานในภาคการเงินที่รับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ ไปใช้แล้วจำนวนกว่า 4,000 แห่ง โดยมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) รวมกันราว 121 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ*--------------------------------------
* ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564