Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล ESG ตามแบบ 56-1 (ใหม่)

แบบ 56-1 (ใหม่)    แบบ 56-1 (เดิม)


ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีแนวคิดในการดำเนินการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น ลดภาระของภาคเอกชน และปรับปรุงวิธีการจัดส่งเอกสารให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยการลดจำนวนแบบรายงานโดยการรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) และรายงานประจำปี (“แบบ 56-2”) ให้เหลือเพียงแบบเดียว (One Report) สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงเป็น “แบบ 56-1 One Report” ได้มีการปรับปรุงการแสดงรายการข้อมูลในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็น “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เพื่อให้สะท้อนการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (ESG-in-process) ยิ่งขึ้น โดยให้บริษัทเปิดเผยภาพรวมของนโยบายการจัดการความยั่งยืน เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) การจัดการด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม เป็นต้น


ในปี 2564 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ GRI Certified Training Partner ในประเทศไทย ดำเนินการจัดตั้ง "ESG-in-process Forum" ขึ้น สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทจดทะเบียนต่อการเปิดเผยข้อมูล ESG ในกระบวนการ (In-process) โดยนอกจากการเปิดเผยรายการข้อมูลที่เป็นไปตามแบบ 56-1 One Report แล้ว ยังสามารถเชื่อมโยง (Mapping) สู่รายการเปิดเผย (Disclosure) ตามประเด็นความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI ในระดับสากลด้วย


ESG-in-process Forum: Webinar Sessions


หัวข้อวันจัดกิจกรรม
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน31 มีนาคม 2564
การจัดการต่อผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
31 พฤษภาคม 2564
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (E)30 กรกฎาคม 2564
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม (S)1 กันยายน 2564


เอกสารประกอบการอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ESG-in-process Forum: Session 1 (Purpose & Policy)
ESG-in-process Forum: Session 2 (Stakeholders & Value Chain)
ESG-in-process Forum: Session 3 (Environmental Dimension)
ESG-in-process Forum: Session 4 (Social Dimension)


เอกสารและประกาศของ ก.ล.ต.


แบบ 56-1 One Report
คู่มือจัดทำแบบ 56-1 One Report และแบบ 69-1
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตาม ม. 56 ที่มีหน้าที่จัดส่งต่อสำนักงานตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน