Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

GRI Standards Certified Training Course

Rational    Reporting Process    Certified Training    Assurance


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Professional Certification Program) ด้านความยั่งยืน โดยใช้เนื้อหาที่กำหนดจาก GRI โดยตรง

GRI Professional Certification Program เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะของผู้มีวิชาชีพด้านความยั่งยืน ในการนำมาตรฐาน GRI ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของการรายงานด้านความยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืนที่รับรองคุณวุฒิโดย GRI ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพด้านความยั่งยืนระดับสากล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืน GRI ประกอบด้วย 3 รายวิชา (Courses) ได้แก่

1. GRI Standards Certified Training Course (2 วัน)

เป็นรายวิชาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI รวมทั้ง

สามารถกำหนดแนวทางความยั่งยืน ด้วยการพิจารณาองค์รวมและคำนึงถึงมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน
สามารถอธิบายถึงความท้าทายด้านความยั่งยืนและวิธีใช้การรายงานในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
สามารถแจกแจงองค์ประกอบหลักของรายงานความยั่งยืน คุณค่าและผลได้จากการเปิดเผยข้อมูล
สามารถอธิบายถึงแนวคิด คุณลักษณะ และโครงสร้างของมาตรฐาน GRI

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังจะได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน GRI ฉบับปรับปรุงใหม่ (2021 Update) ที่ประกอบด้วยเนื้อหาผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว รวมทั้ง

สามารถอธิบายโครงสร้างและความมุ่งประสงค์ของมาตรฐาน GRI
สามารถกำหนดแนวคิดหลักและหลักการรายงานของมาตรฐาน GRI
สามารถระบุข้อกำหนดของการรายงานตามมาตรฐาน GRI
สามารถอธิบายกระบวนการในการระบุผลกระทบที่เกิดจากองค์กรและการกำหนดประเด็นสาระสำคัญ
สามารถรายงานข้อสนเทศตามบริบทขององค์กรและวิธีที่องค์กรจัดการกับประเด็นสาระสำคัญ

2. Reporting on Human Rights with GRI Standards 2021 update (ครึ่งวัน)

เป็นรายวิชาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เห็นภาพรวมและการวิเคราะห์เชิงลึกถึงวิธีรายงานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน GRI รวมทั้ง

สามารถรับทราบสถานะความเกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนและความโปร่งใสด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ
สามารถอธิบายแนวคิดหลักของมาตรฐาน GRI และกระบวนการในการระบุผลกระทบและการกำหนดประเด็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
สามารถอภิปรายรายการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมาตรฐาน GRI รวมถึงข้อกำหนดและแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
สามารถประยุกต์ใช้รายการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ GRI โดยการทดสอบกับกรณีศึกษาที่มีการปฏิบัติจริง

3. Integrating the SDGs into sustainability reporting (ครึ่งวัน)

เป็นรายวิชาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับทราบถึงความท้าทายด้านความยั่งยืนในระดับสากลที่ปรากฏอยู่ในเป้าหมายโลก และการกำหนดกรณีทางธุรกิจสำหรับการเข้าร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง

สามารถอธิบายถึงความท้าทายด้านความยั่งยืนในระดับสากลที่เผชิญอยู่ พร้อมกันกับกรณีทางธุรกิจสำหรับการเข้าร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สามารถอธิบายถึงบทบาทของการรายงานความยั่งยืน และวิธีใช้การรายงานในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สามารถตีความแนวโน้ม ความท้าทาย และโอกาสที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เมื่อต้องดำเนินการรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สามารถผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระบวนการรายงาน ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสาร Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide ที่จัดทำขึ้นโดย UN Global Compact และ GRI
สามารถอธิบายประสบการณ์การรายงานขององค์กรในสาขาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน หลังจากที่ได้สำรวจกรณีศึกษาขององค์กรดังกล่าว


GRI Standards Certified Training Course มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้จัดเตรียมรายงานขององค์กรและผู้มีวิชาชีพด้านความยั่งยืน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการรายงานแห่งความยั่งยืนขึ้นในองค์กร โดยยึดหลักการรายงาน (Reporting Principles) และแนวทางในการระบุและประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจการ เพื่อใช้ในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญ (Material Topics) ต่อการดำเนินการและขอบเขตในการดำเนินการ รวมทั้งแนวการบริหารจัดการกับประเด็นที่นำมาดำเนินการ ตลอดจนคุณภาพของข้อสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้กิจการสามารถพัฒนากระบวนการรายงาน (Reporting) ขึ้นในองค์กร มิใช่หลักสูตรที่ให้คำแนะนำในการเรียบเรียงเนื้อหารายงานเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเล่มรายงาน (Report) เพราะหลักการสำคัญของ GRI คือ การบูรณาการความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของกิจการจากกระบวนการรายงานอย่างแท้จริง

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรมในรายวิชา GRI Standards Certified Training Course (ระยะเวลา 2 วัน) ในวันพฤหัสและศุกร์ที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัสและศุกร์ที่ 28-29 มีนาคม 2567


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันอังคารและพุธที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม -วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 29-30 มิถุนายน 2566


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพุธ-พฤหัสที่ 29-30 มีนาคม 2566


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 8-9 ธันวาคม 2565


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพุธ-พฤหัสที่ 28-29 กันยายน 2565


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันอังคาร-พุธที่ 28-29 มิถุนายน 2565


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันอังคาร-พุธที่ 29-30 มีนาคม 2565


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพุธ-พฤหัสที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพุธ-พฤหัสที่ 21-22 กรกฎาคม 2564


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 30-31 มีนาคม 2563 (ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับกิจกรรม)


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพุธ-พฤหัสที่ 16-17 ตุลาคม 2562


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันอังคาร-พุธที่ 23-24 กรกฎาคม 2562


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 1-2 เมษายน 2562


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561