Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner รายเดียวในประเทศไทย

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สื่อประสม

Recent    Archives   


นาทีลงทุน | ESG เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว


คุยกับ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ในประเด็นโควิด-19 กับความท้าทายของโจทย์ด้านความยั่งยืน


LFC10 หัวข้อบรรยาย บทบาทของธุรกิจต่อความรับผิดชอบต่อสังคม


LFC8 หัวข้อบรรยาย CSR Journey


LFC7 หัวข้อบรรยาย CSR Journey : Theory & Practice