Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

IMP Practitioner Community


ในปี พ.ศ.2563 สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าเป็นสมาชิกภาคองค์กร ในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Practitioner Community ภายใต้กลุ่ม Impact Management Project (IMP) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรจัดทำมาตรฐานชั้นนำ 12 แห่ง (อาทิ UNDP, OECD, GRI) เมื่อปี ค.ศ.2016 และพัฒนาเครื่องมือที่ชื่อว่า Impact Management เพื่อเสนอแนะให้องค์กรได้มีวิธีวัดและบริหารผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี 3,000 กว่าองค์กรที่ได้เข้าร่วมเครือข่าย IMP

ปัจจุบัน Impact Frontiers ได้รับช่วงต่อจาก IMP นับตั้งแต่ปี 2565 ในการทำหน้าที่เป็น Hub สำหรับผู้ลงทุนได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องผลกระทบ (อาทิ 5 มิติของผลกระทบ และ 4 กลยุทธ์สนับสนุนของผู้ลงทุน) รวมทั้งการให้ตัวอย่างแนวทางของผู้ลงทุนที่ผนวกบรรทัดฐานดังกล่าวร่วมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินในการลงทุน ตลอดจนการเป็นแหล่งเสาะหาโอกาสสานสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนร่วมอาชีพ และสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาบรรทัดฐานในพื้นที่ปฏิบัติการที่ซึ่งมาตรฐานและข้อชี้แนะต่าง ๆ ยังไม่ปรากฏ