Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

PSI: Principles for Sustainable Insurance

Home      Investment      Insurance      Banking      Servicesการประกันภัยที่ยั่งยืน เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ ที่ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินไปอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงการมองไปข้างหน้า (Forward-looking) ด้วยการระบุ การประเมิน การจัดการ การเฝ้าสังเกตโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

การประกันภัยที่ยั่งยืน มุ่งไปที่การลดความเสี่ยง พัฒนาทางเลือกที่เป็นนวัตกรรม ปรับปรุงผลประกอบการทางธุรกิจ และช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (PSI) จัดทำขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน (UNEP-FI) ประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญ ได้แก่

หลักการที่ 1: การผนวกประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัย เข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ


แนวปฏิบัติ

กลยุทธ์องค์กร
จัดทำกลยุทธ์องค์กรที่คณะกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีส่วนเกี่ยวข้องในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามประเด็น ESG ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
หารือกับเจ้าของกิจการในเรื่องความเกี่ยวเนื่องของประเด็น ESG กับกลยุทธ์องค์กร
ผนวกประเด็น ESG เข้ากับแผนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม และการสานสัมพันธ์กับพนักงาน

การจัดการความเสี่ยงภัย และการรับประกันภัย
จัดให้มีกระบวนการระบุและประเมินประเด็น ESG ที่อยู่ในยอดรวมของภัย และตระหนักถึงผลสืบเนื่องจาก ESG ที่แฝงอยู่ในธุรกรรมของบริษัท
ผนวกประเด็น ESG เข้ากับกระบวนการตัดสินใจต่อเรื่องการจัดการความเสี่ยงภัย การรับประกันภัย และความเพียงพอของเงินกองทุน รวมทั้งในการวิจัย แบบจำลอง การวิเคราะห์ เครื่องมือ และตัววัด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในทางที่ลดความเสี่ยงภัย สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเด็น ESG และหนุนเสริมให้เกิดการจัดการความเสี่ยงภัยที่ดีขึ้น
พัฒนาหรือสนับสนุนแผนเสริมสร้างการรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องความเสี่ยงภัย การประกันภัย และประเด็น ESG

การจัดการค่าสินไหมทดแทน
ตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ฉับไว และโปร่งใสอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการอธิบายและมีความเข้าใจในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างชัดเจน
ผนวกประเด็น ESG เข้ากับงานบริการซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน และบริการสินไหมทดแทนอื่นๆ

การขายและการตลาด
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายตลาดในประเด็น ESG ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการผนวกข้อความหลักอย่างรับผิดชอบ ทั้งในการณรงค์ และในกลยุทธ์การขายและการตลาด
ให้แน่ใจว่าการนำเสนอค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ และความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์และบริการ เกี่ยวเนื่องกับความต้องการ และลูกค้าได้รับการอธิบายและมีความเข้าใจอย่างชัดเจน

การจัดการลงทุน
ผนวกประเด็น ESG เข้ากับกระบวนการตัดสินใจลงทุนและระเบียบปฏิบัติของการถือกรรมสิทธิ์ (เช่น การนำหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ มาปฏิบัติ)


หลักการที่ 2: การทำงานร่วมกับลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในการยกระดับการรับรู้ที่มีต่อประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงภัย และการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน


แนวปฏิบัติ

ลูกค้าและผู้ส่งมอบ
หารือกับลูกค้าและผู้ส่งมอบถึงผลได้จากการจัดการประเด็น ESG รวมทั้งข้อกำหนดและความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อประเด็น ESG
จัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือ เผื่อสำหรับการช่วยเหลือลูกค้าและผู้ส่งมอบในการจัดการประเด็น ESG
ผนวกประเด็น ESG เข้ากับกระบวนการประมูลและการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
หนุนเสริมให้ลูกค้าและผู้ส่งมอบเปิดเผยข้อมูลในประเด็น ESG และใช้กรอบการรายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อ และคนกลาง
ส่งเสริมให้มีการรับหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน
สนับสนุนให้มีการบรรจุประเด็น ESG ไว้ในการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานจริยธรรมในอุตสาหกรรมประกันภัย


หลักการที่ 3: การทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียหลักอื่นๆ ในการส่งเสริมการดำเนินงานในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างกว้างขวาง


แนวปฏิบัติ

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้กำหนดนโยบายอื่นๆ
สนับสนุนนโยบายการกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย กรอบด้านกฎหมายและการกำกับดูแล ที่เอื้อให้เกิดการลดความเสี่ยงภัย เกิดนวัตกรรม และการจัดการกับประเด็น ESG ได้ดียิ่งขึ้น
หารือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล ต่อการพัฒนาแนวการจัดการความเสี่ยงภัยเชิงบูรณาการ และทางเลือกในการโอนความเสี่ยงภัย

ผู้มีส่วนได้เสียหลักอื่นๆ
หารือกับองค์การพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างรัฐบาล ในอันที่จะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเสนอให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการความเสี่ยงภัยและความเชี่ยวชาญด้านการโอนความเสี่ยงภัย
หารือกับภาคธุรกิจและสมาคมภาคอุตสาหกรรม ในการยกระดับความเข้าใจและการจัดการประเด็น ESG ข้ามสายอุตสาหกรรม และภูมิศาสตร์
หารือกับภาคการศึกษาและประชาคมวิทยาศาสตร์ ในอันที่จะส่งเสริมการวิจัยและแผนการศึกษาในประเด็น ESG ในบริบทของธุรกิจประกันภัย
หารือกับสื่อ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อประเด็น ESG และการจัดการความเสี่ยงภัยที่ดี


หลักการที่ 4: การแสดงให้เห็นถึงความสำนึกรับผิดชอบและความโปร่งใสในการเปิดเผยความคืบหน้าของการนำหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน ไปปฏิบัติแก่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ


แนวปฏิบัติ

ประเมิน วัดผล และติดตามความคืบหน้าในการจัดการประเด็น ESG ของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในเชิงรุก ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ
มีส่วนร่วมในกรอบการรายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หารือกับลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันจัดอันดับ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้มาซึ่งความเข้าใจร่วมกันในคุณค่าของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน


ปัจจุบัน มีหน่วยงานในภาคการเงินที่รับหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน ไปใช้แล้วจำนวนกว่า 100 แห่ง รวมผู้รับประกันภัยที่ถือสัดส่วนเบี้ยประกันภัยอยู่เป็นจำนวนร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยรวมทั่วโลก และมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) รวมกันราว 14 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ*--------------------------------------
* ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564