Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Scope: ขอบเขตการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ

Scope      Framework      Report

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการปรับปรุงกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ โดยได้เพิ่มเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหม่และอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน และได้นำมาใช้ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ นับตั้งแต่ปี 2563

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจน รวมถึงมีองค์ประกอบและสาระสำคัญ/กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น หลักการพัฒนาความยั่งยืนโดยยึดกรอบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือยึดกรอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นต้น พร้อมจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางสากลอย่างเป็นมาตรฐาน เช่น Global Reporting Initiative (GRI) เป็นต้น

สถาบันไทยพัฒน์1 ในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้พัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษารัฐวิสาหกิจตามหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร (Organizational Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง อาทิ

☑ ทรัพยากรและความพร้อมของรัฐวิสาหกิจ
☑ ปัจจัยความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา
☑ การให้คำแนะนำการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ตามกรอบ ESG สากล
☑ การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของรัฐวิสาหกิจ
☑ ความคุ้มค่าในเนื้องานที่ได้รับ

ขอบเขตงานที่สถาบันไทยพัฒน์ให้บริการ ครอบคลุมระบบประเมินผล Enablers ใหม่ ประกอบด้วย การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมรับรู้ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถสร้างการเติบโตที่สมดุลระหว่างรัฐวิสาหกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม


--------------------------------------
1 ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในนามมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล เลขที่ 4029.