Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ฟอรั่ม


สถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นถึงพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความหลากหลายและระดับความพร้อมของกิจการในการรับเอาแนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านั้นมาปรับใช้ในองค์กร จึงได้มีการจัดตั้งฟอรั่มสำหรับเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มองค์กรที่มีความสนใจและมีขีดระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน ตามหัวเรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และตามความต้องการของกิจการเป็นที่ตั้ง

Runners-up Forumในปี พ.ศ.2562 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้ง Runners-up Forum ขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะใช้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน มาถ่ายทอดและขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน รวมทั้งกิจการที่ต้องการก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือชุดเดียวกันกับที่องค์กรผู้นำใช้ แต่ถูกนำมาทำให้ง่าย ออกแบบให้สามารถพัฒนาได้ทีละลำดับขั้น ตามขีดจำกัดของทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ ในรูปแบบของกิจกรรมยกระดับการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้กิจการขึ้นสู่แท่นแห่งองค์กรผู้นำได้ในที่สุด


CSV Forum


ในปี พ.ศ.2557 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้ง CSV Forum ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมในประเทศไทย สนับสนุนให้องค์กรที่สนใจ มีการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานตามแนวทาง CSV ของ ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าแก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร (ข้อมูลเพิ่มเติม)