Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ฟอรั่ม


สถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นถึงพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความหลากหลายและระดับความพร้อมของกิจการในการรับเอาแนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านั้นมาปรับใช้ในองค์กร จึงได้มีการจัดตั้งฟอรั่มสำหรับเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มองค์กรที่มีความสนใจและมีขีดระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน ตามหัวเรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และตามความต้องการของกิจการเป็นที่ตั้ง


Runners-up Forum


ในปี พ.ศ.2562 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้ง Runners-up Forum ขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะใช้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน มาถ่ายทอดและขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน รวมทั้งกิจการที่ต้องการก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือชุดเดียวกันกับที่องค์กรผู้นำใช้ แต่ถูกนำมาทำให้ง่าย ออกแบบให้สามารถพัฒนาได้ทีละลำดับขั้น ตามขีดจำกัดของทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ ในรูปแบบของกิจกรรมยกระดับการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้กิจการขึ้นสู่แท่นแห่งองค์กรผู้นำได้ในที่สุด

• เอกสารนำเสนอ: Thaipat Runners-up Presentation
• ชมคลิปย้อนหลัง: Webinar: SDG Impact Disclosure
• ชุดเอกสาร: GCI for Sustainability and SDG Impact Reporting


ESG-in-process Forumในปี 2564 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้ง ESG-in-process Forum ขึ้น สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทจดทะเบียนต่อการเปิดเผยข้อมูล ESG ในกระบวนการ (In-process) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนการเปิดเผยข้อมูล CSR ตามแบบ 56-1 (เดิม) ไปสู่การเปิดเผยข้อมูล ESG ตามแบบ 56-1 (ใหม่) ที่เรียกว่า “แบบ 56-1 One Report” โดยมีการปรับปรุงการแสดงรายการข้อมูลในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็น “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

และจากการที่สถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI หรือ GRI Certified Training Partner ในประเทศไทย จึงได้เพิ่มเติมวิธีการเปิดเผยรายการข้อมูล ESG ตามแบบ 56-1 One Report ให้เชื่อมโยง (Mapping) สู่รายการเปิดเผยข้อมูลตามประเด็นความยั่งยืน GRI เพื่อให้รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานแห่งความยั่งยืนของ GRI ในระดับสากลด้วย


CSV Forum


ในปี พ.ศ.2557 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้ง CSV Forum ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมในประเทศไทย สนับสนุนให้องค์กรที่สนใจ มีการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานตามแนวทาง CSV ของ ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าแก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร (ข้อมูลเพิ่มเติม)