Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner รายเดียวในประเทศไทย

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit) รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 โดยที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกต่อจากนี้

สาระสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030
17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Thailand - Corporate SDG Performance
Thailand - Corporate SDG Performance by Industry


ลำดับความเป็นมาของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


2015: การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
2012: การประชุม Earth Summit 2012 หรือการประชุม Rio+20
2002: การประชุม Earth Summit 2002 หรือการประชุม Rio+10
2000: การประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ
1992: การประชุม Earth Summit 1992 หรือการประชุม Rio
1987: รายงานของคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Report)


ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง


กิจการในไทยเจ๋ง ติดท็อปเทนโลก ด้านรายงานข้อมูลความยั่งยืน - SDGs
รัฐบาล กับ SDGs
คุยอะไรกันในฟอรั่ม SDG ที่นิวยอร์ก
ดัชนี SDGs ประเทศไทย ปี 2018
ธุรกิจในแบบ SDG-Friendly
มองทิศทาง CSR 2018: รับ-รุก-ร่วม-รวม สู่ SDGs
ย้ำ 'SDGs' เทรนด์สหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
SDGs ใน 3 มิติ
ไทยพัฒน์ กางแผนที่ธุรกิจ SDG ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานเพื่อองค์กรยั่งยืน เริ่มเชื่อมโยงเป้าระดับโลก
ต่อยอดเป้าหมายโลก SDG ชูดัชนียั่งยืน – เกิดโอกาสธุรกิจ
เป้า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร
รายงานความยั่งยืนในมิติ SDGs
โค้งตัดใหม่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สุดโค้งแรกการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไทยพัฒน์ หนุนธุรกิจ ออกรายงานอิงเป้าหมายโลก
รายงานเพิ่มพูนความยั่งยืน
UN เปิดตัว SDG ในไทย
เปิดเวทีขับเคลื่อนสังคม 2020
ย้อนรอยการพัฒนาที่ยั่งยืน
เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก
ไทยพัฒน์ตั้ง “กก.เครือข่ายยั่งยืน” รับลูก UN ชู “สังคม2020”
เปิดตัว “บอร์ดยั่งยืน”
บอร์ดยั่งยืน กับวาระ ‘สังคม 2020’
เป้าหมายโลกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030
จับตาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก้าวสู่ยุค SDGs


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


ร่วมเวทีเสวนา "จากปรัชญาฯ ... สู่ความยั่งยืน" งาน "ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward): การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (9 ก.ค. 62)
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (1 เม.ย. 62)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OEWG for SDGs) ครั้งที่ 1/2562 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (20 มี.ค. 62)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (17 ธ.ค. 61)
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (5 ต.ค. 61)
ร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือของท้องถิ่น: บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม จัดโดย สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (22 ก.ย. 61)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (12 ก.ย. 61) (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (25 ก.ค. 61)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (7 พ.ค. 61) (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (31 ม.ค. 61) (รายละเอียด)
ร่วมเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป” ในการเสวนาหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยเพื่อ SDGs: มุมมองจากภาคส่วนต่างๆ" จัดโดย โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (25 ก.ย. 60)
ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) (18 เม.ย. 60) (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)
จัดเวทีเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2 มี.ค. 60) (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นต่อบทบาทภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (25 พ.ย. 59)
ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นต่อบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ สภาพัฒน์ (20 ต.ค. 59) (ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม)
ร่วมเวทีระดมความเห็นเรื่องการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ในระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review - VNR) กับ สภาพัฒน์ (26 ก.ย. 59)
ร่วมเวทีการจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุ่ม Prosperity) กับ สภาพัฒน์ (5 ก.ย. 59)
ร่วมเวทีการจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุ่ม Planet) กับ สภาพัฒน์ (26 ส.ค. 59)
ร่วมเวทีการกำหนดเกณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย (Thailand's SDGs Ranking) กับ สภาพัฒน์ (24 มิ.ย. 59)
จับมือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม 2020 กับ ดีแทค (13 ม.ค. 59)
จับมือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม 2020 กับ ธ.ออมสิน (5 ม.ค. 59)