Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

SDGs: ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความ      กิจกรรม      เอกสาร


ไทยพัฒน์ มอบ 132 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2566
1 ใน 5 ของธุรกิจยั่งยืน มีการรายงานผลกระทบ SDG
ครึ่งทาง SDG : โลกทำได้ตามเป้า 12%
ไทยพัฒน์ มอบ 121 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2565
7 ตัววัดด้านธรรมาภิบาลที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
7 ตัววัดด้านสังคมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
11 ตัววัดด้านสิ่งแวดล้อมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
8 ตัววัดด้านเศรษฐกิจที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
105 กิจการตัวอย่างข้อมูลความยั่งยืน
ความยั่งยืนของกิจการในรอบปี 2563
SDG Impact Company: บริษัทผลัดเปลี่ยนโลก
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจใช้ SDG-in-process ตอบโจทย์ความยั่งยืนโลก
84 องค์กรร่วมขับเคลื่อน SDGs เป้าที่ 12.6
ไทยพัฒน์ เปิดตัว “SDC” ดันไทยขึ้นผู้นำข้อมูลความยั่งยืน
102 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
กิจการในไทยเจ๋ง ติดท็อปเทนโลก ด้านรายงานข้อมูลความยั่งยืน - SDGs
รัฐบาล กับ SDGs
คุยอะไรกันในฟอรั่ม SDG ที่นิวยอร์ก
ดัชนี SDGs ประเทศไทย ปี 2018
ธุรกิจในแบบ SDG-Friendly
มองทิศทาง CSR 2018: รับ-รุก-ร่วม-รวม สู่ SDGs
ย้ำ 'SDGs' เทรนด์สหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
SDGs ใน 3 มิติ
ไทยพัฒน์ กางแผนที่ธุรกิจ SDG ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานเพื่อองค์กรยั่งยืน เริ่มเชื่อมโยงเป้าระดับโลก
ต่อยอดเป้าหมายโลก SDG ชูดัชนียั่งยืน – เกิดโอกาสธุรกิจ
เป้า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร
รายงานความยั่งยืนในมิติ SDGs
โค้งตัดใหม่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สุดโค้งแรกการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไทยพัฒน์ หนุนธุรกิจ ออกรายงานอิงเป้าหมายโลก
รายงานเพิ่มพูนความยั่งยืน
UN เปิดตัว SDG ในไทย
เปิดเวทีขับเคลื่อนสังคม 2020
ย้อนรอยการพัฒนาที่ยั่งยืน
เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก
ไทยพัฒน์ตั้ง “กก.เครือข่ายยั่งยืน” รับลูก UN ชู “สังคม2020”
เปิดตัว “บอร์ดยั่งยืน”
บอร์ดยั่งยืน กับวาระ ‘สังคม 2020’
เป้าหมายโลกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030
จับตาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก้าวสู่ยุค SDGs