Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

SDGs: กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความ      กิจกรรม


ร่วมเวทีเสวนา "จากปรัชญาฯ ... สู่ความยั่งยืน" งาน "ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward): การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (9 ก.ค. 62)
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (1 เม.ย. 62)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OEWG for SDGs) ครั้งที่ 1/2562 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (20 มี.ค. 62)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (17 ธ.ค. 61)
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (5 ต.ค. 61)
ร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือของท้องถิ่น: บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม จัดโดย สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (22 ก.ย. 61)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (12 ก.ย. 61) (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (25 ก.ค. 61)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (7 พ.ค. 61) (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (31 ม.ค. 61) (รายละเอียด)
ร่วมเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป” ในการเสวนาหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยเพื่อ SDGs: มุมมองจากภาคส่วนต่างๆ" จัดโดย โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (25 ก.ย. 60)
ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) (18 เม.ย. 60) (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)
จัดเวทีเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2 มี.ค. 60) (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นต่อบทบาทภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (25 พ.ย. 59)
ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นต่อบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ สภาพัฒน์ (20 ต.ค. 59) (ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม)
ร่วมเวทีระดมความเห็นเรื่องการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ในระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review - VNR) กับ สภาพัฒน์ (26 ก.ย. 59)
ร่วมเวทีการจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุ่ม Prosperity) กับ สภาพัฒน์ (5 ก.ย. 59)
ร่วมเวทีการจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุ่ม Planet) กับ สภาพัฒน์ (26 ส.ค. 59)
ร่วมเวทีการกำหนดเกณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย (Thailand's SDGs Ranking) กับ สภาพัฒน์ (24 มิ.ย. 59)
จับมือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม 2020 กับ ดีแทค (13 ม.ค. 59)
จับมือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม 2020 กับ ธ.ออมสิน (5 ม.ค. 59)