Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เอกชนขานรับร่วมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชา 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนประมาณ 50 คน


เลขาธิการฯ กล่าวว่า เมื่อปลายเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้นำรัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งจะเป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ที่สิ้นสุดใน ค.ศ. 2015 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกภายใน ค.ศ. 2030 โดยจะต้องขจัดความยากจนและความหิวโหยในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ สร้างสังคมที่มีความสงบสุข ยุติธรรม และครอบคลุม ปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งเสริมพลังแก่สตรีและเด็กผู้หญิง และปกป้องโลกและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ จึงถือเป็นพันธกิจหลักหนึ่งที่ประเทศไทย ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อน และถ่ายทอดเป้าหมายของโลกดังกล่าวสู่การปฏิบัติระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นับเป็นการเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย ซึ่งได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้จัดทำ Road Map การดำเนินงานให้มีความชัดเจน และมอบหมายให้ สศช. บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งมอบหมายให้ สศช. จัดทำหนังสือเพื่ออธิบายถึงแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เผยแพร่สู่ชาวต่างประเทศ

สศช. ตระหนักว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถสำเร็จได้โดยเพียงภาครัฐ การสนับสนุนการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นองค์ประกอบสำคัญในการร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นเวทีหารือกับภาคเอกชนที่จะช่วยให้ข้อมูลว่าแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายใด และการดำเนินกิจการในอนาคตมีความต้องการหรือสนใจที่จะเข้าร่วมการขับเคลื่อนเป้าหมายใด เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเป็นการช่วยเติมเต็มให้การจัดทำ Road map การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศมีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เป็นการบรรยาย โดย นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอเรื่อง "การดำเนินการที่สำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs” ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นำเสนอเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ นำเสนอเรื่อง "การดำเนินงาน SDGs ของภาคเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ” นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นำเสนอเรื่อง "บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามลำดับ

จากนั้น เป็นการอภิปรายและระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


รวีวรรณ เลียดทอง ข่าว
อมรเทพ ศรีประเสริฐ ภาพดาวน์โหลดเอกสารการประชุม


กล่าวเปิด/ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ (ดาวน์โหลด Presentation)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


การดำเนินการที่สำคัญของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs
โดย นางสาวลดาวัลย์ คำภา (ดาวน์โหลด Presentation)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (ดาวน์โหลด Presentation)
ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม


การดำเนินงาน SDGs ของภาคเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดย ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ดาวน์โหลด Presentation)
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์


บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร (ดาวน์โหลด Presentation)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


เส้นทางความยั่งยืนของซีพีเอฟ สู่การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
โดย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ดาวน์โหลด Presentation)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)[Original Link]