Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Thailand - Corporate SDG Performance


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2548 และเป็นองค์กรสมาชิกของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Solutions Network: UNSDSN) ได้ริเริ่มจัดทำ “ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร” หรือ Corporate SDG Index ของประเทศไทยเป็นครั้งแรก

โดยจากการประเมินพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ มีการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เป้าหมายด้านการศึกษา มากสุดที่ร้อยละ 57.5 รองลงมาเป็นเป้าหมายด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 40.1 และเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศ ร้อยละ 31.0 ตามลำดับ

Thailand Corporate SDG Index: Summary


การจัดทำดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร ได้ใช้ระเบียบวิธี (Methodology) ที่พัฒนาขึ้น โดยอ้างอิงการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ กับ Business Themes และ Indicators ตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI ในเอกสารที่มีชื่อว่า 'Linking the SDGs and GRI Standards'


Thailand Corporate SDG Index: Methodology


สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร มาจากการสำรวจข้อมูลความยั่งยืนของกิจการในประเทศไทย จำนวน 124 แห่ง ที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) หรือรายงานประจำปี (Annual Report)Thailand Corporate SDG Index: Companies