Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Thaipat CSV Forum


วิธีการทางธุรกิจเพื่อใช้สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด Strategic CSR มาเป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน โดย ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ผู้ที่เป็นต้นตำรับเจ้าของแนวคิด Shared Value

ในประเทศไทย องค์กรภาคธุรกิจหลายแห่ง ได้ทำการศึกษาและนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับองค์กร ถึงขนาดที่ว่า มีองค์กรบางแห่งประกาศจะนำมาใช้แทนเรื่อง CSR ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ยังมีความเข้าใจที่มีความแตกต่างหรือมีความคลาดเคลื่อนในหมู่ของผู้ที่นำแนวคิด CSV มาใช้

การสร้างคุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value (CSV) ตามแนวทางของ ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ให้ความสำคัญกับการนำวิธีการทางธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ มาสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน

สถาบันไทยพัฒน์ เห็นว่าเรื่อง CSV จะเป็นแนวคิดที่ภาคธุรกิจให้ความสนใจนำมาใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการทำธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ สร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยมีแรงจูงใจจากผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน

ในปี พ.ศ.2557 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้ง CSV Forum ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมในประเทศไทย สนับสนุนให้องค์กรที่สนใจ มีการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานตามแนวทาง CSV ของ ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าแก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร


บทความที่เกี่ยวข้อง


เริ่มทำ “CSV” ต้องรู้อะไร
ธุรกิจที่สังคมต้องการ
แผนที่กลยุทธ์คุณค่าร่วม
SVOI เครื่องมือค้นหา “คุณค่าร่วม”
Shared Value Enterprise: องค์กรเปลี่ยนโลก
เรียกชื่อไหน ก็ยังเป็น CSR
แผนธุรกิจคู่สังคม
จาก B2B สู่ B4B
CSV กับ SE เหมือนหรือต่างกัน?
เลียบเลาะเวที Shared Value Summit
เวทีผู้นำแห่งคุณค่าร่วม
การขับเคลื่อน CSV ระดับองค์กร
CSV ในธุรกิจพึ่งพิงธรรมชาติ
พลิกปัญหาสู่โอกาสด้วย CSV
CSV ในธุรกิจด้านสุขภาพ
โอกาสธุรกิจ คุณค่าสังคม
SVOI Tools: The Beginning of "Shared Value Initiative"
โอกาส CSV ในไทย
กลยุทธ์ธนาคารคู่สังคม
ต้นแบบแห่งวิถี ‘CSV’ กสิกรไทย-พฤกษา-บางจาก
ตัวอย่าง CSV ในธุรกิจไทย
ป้ายหน้า CSV
CSV กับ Social Enterprise
CSV ดีจริงหรือ
โตเกียวขายาว
เลียบเวที Shared Value Summit
‘ซีเอสวี’ กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
ต่อยอด CSR เป็น CSV
CSV โมเดลทำดีวิถีทุนนิยม
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา...ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
กระชับพื้นที่ CSV
CSV: กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
ระดับของ CSV ในภาคปฏิบัติ
เริ่มต้น CSV ให้ถูกทาง
ต้นตำรับ CSV มาเอง
CSR หรือ CSV ดี
ใช้ CSR สร้าง Shared Value
คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
Strategic CSR becomes CSV


กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องDetail of the Shared Value Leadership Summit Event
Video Recap of the 2015 Shared Value Leadership Summit


ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์กล่าวต้อนรับ โดย Mark Kramer


Detail of the Shared Value Leadership Summit Event
Video Recap of the 2014 Shared Value Leadership Summit


ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารในช่วงการเสวนา CSV