Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โอกาส CSV ในไทย

สุธิชา เจริญงาม

ปัจจุบันเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด Strategic CSR มาเป็นแนวคิด Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดย ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ เจ้าของหรือผู้ที่เป็นต้นตำรับของแนวคิดดังกล่าว

ล่าสุดได้ก่อตั้งเป็น Shared Value Initiative (SVI) เมื่อปี 2555 เพื่อถ่ายทอดแนวคิด CSV ที่ทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ให้แก่องค์กรทั่วโลกได้นำไปใช้ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จนส่งผลให้มีการนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาเป็นกลยุทธธุรกิจกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก

การสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ มิใช่การแบ่งปันหรือส่งมอบคุณค่าที่ได้เกิดขึ้นแล้วในรูปของการบริจาคหรือ Philanthropy เช่น การคืนกำไรสู่สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจและเกิดขึ้นภายหลัง (CSR-after-process)

คุณลักษณะของ CSV จะต้องมี "ภาวะคู่กัน" (Duality) ของคุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน ทำให้การริเริ่ม CSV จึงต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ ความท้าทายหรือโอกาสทางธุรกิจ ประเด็นปัญหาทางสังคมที่รอการแก้ไข ความเชี่ยวชาญและสินทรัพย์ที่องค์กรมีอยู่


ปัจจัยแรกก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจในรูปของรายได้ ผลกำไร ส่วนแบ่งตลาด การสร้างตลาดใหม่ การลดค่าใช้จ่ายหรือลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ปัจจัยที่สองก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมในรูปของการพัฒนา การแก้ไขเยียวยา การยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสหรือความเป็นธรรมในสังคมในด้านต่างๆ ส่วนปัจจัยที่สามก่อให้เกิดผลิตภาพที่ทำให้การส่งมอบผลลัพธ์ทั้งทางธุรกิจและทางสังคมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเต็มคุณค่า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ เห็นว่าการสร้างคุณค่าร่วมจะเป็นกลยุทธ์ที่ภาคเอกชนให้ความสนใจนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจไทย ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ สำหรับรองรับความต้องการของหน่วยงานที่ประสงค์จะนำแนวคิด CSV มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานมาใช้สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน

ในงานสัมมนา "Shared Value Opportunities in Thailand" ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท คุณวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม และคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและโอกาสของการสร้างคุณค่าร่วมในประเทศไทย

นอกจากเวทีในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำแล้ว ในงานยังได้มีการนำเสนอแนวทางการค้นหาและคัดกรองประเด็นที่มีศักยภาพต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยเครื่องมือ SVOI (Shared Value Opportunity Identification) เพื่อช่วยเหลือองค์กรในการพัฒนาความริเริ่มด้าน CSV ที่เหมาะสมกับองค์กร สอดคล้องกับแง่มุมความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ พร้อมด้วยแนวทางการระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจและทางสังคมที่คาดว่าจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และคุณปาจารีย์ คุณชัยมัง หุ้นส่วน บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โอกาสของการสร้างคุณค่าร่วมในประเทศไทย ที่ทุกองค์กรธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของสังคม กำลังถูกเปิดม่าน อย่างเป็นทางการ


[Original Link]