Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ เข้าเป็น หุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์กรด้านการรายงานระดับโลก GRI


กรุงเทพ, 22 มีนาคม 2556 - สถาบันไทยพัฒน์ ได้ลงนามข้อตกลงกับองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ในการเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการรายงานแห่งความยั่งยืน โดยครอบคลุมพื้นที่การจัดกิจกรรมฝึกอบรมทั้งในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียด้วย

GRI ได้ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมด้านการรายงานแห่งความยั่งยืนสำหรับใช้ฝึกอบรมในประเทศต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถอำนวยกระบวนการรายงานแห่งความยั่งยืนตามหลักการ GRI โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กรทุกประเภทที่ต้องการเรียนรู้ถึงแนว GRI กับการรายงานแห่งความยั่งยืน

การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือที่เรียกในชื่ออื่นๆ เช่น รายงานข้อมูลที่มิใช่การเงิน รายงานไตรสังสิทธิ (Triple bottom line report) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ฯลฯ ยังได้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated reporting) ที่ได้พัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ สำหรับรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินและที่มิใช่การเงินเข้าด้วยกัน

ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการให้การประกอบการของตนเองมีความยั่งยืน กระบวนการรายงานแห่งความยั่งยืน จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าประสงค์ ตรวจวัดผลการดำเนินงาน และใช้บริหารการเปลี่ยนแปลง

“รายงานแห่งความยั่งยืน เป็นรายงานในระดับองค์กรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่ถูกนำมาใช้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสารถึงผลกระทบด้านความยั่งยืนทั้งในทางบวกและทางลบ” นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าว

พร้อมเสริมว่า “ในการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน องค์กรควรกำหนดวัฏจักรของการรายงาน ที่ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การสื่อสาร และการตอบสนอง ในอันที่จะทำให้การดำเนินงานซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืน ถูกเฝ้าสังเกตและติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มีการส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อใช้ปรับแต่งนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงาน ด้วยเหตุนี้ การรายงานแห่งความยั่งยืน จึงเป็นย่างก้าวสำคัญต่อความเป็นไปและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงขององค์กรในเศรษฐกิจโลกวิถียั่งยืน”

ด้วยการเข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ GRI ได้ให้การรับรอง และใช้เอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก GRI โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะอธิบายถึงกระบวนการรายงานแห่งความยั่งยืนตามหลักการ GRI ที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถริเริ่มจัดทำรายงาน GRI หรือแปลงรายงาน CSR ที่มีอยู่ ไปสู่รูปแบบของ GRI

ในหลักสูตรดังกล่าว จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงแรงขับดันและบริบทแห่งความยั่งยืนต่อองค์กรที่จัดทำรายงาน ผลสำคัญที่คาดว่าจะได้รับและความท้าทายในกระบวนการรายงาน ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมขององค์กรกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางในการระบุและจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการดำเนินข้อผูกพัน ตลอดจนเครื่องมือในการคัดกรองเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและตัวบ่งชี้ที่มีสาระสำคัญสำหรับใช้รายงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรโดยตรงจาก GRI หลังเสร็จสิ้นการอบรมและตอบแบบสอบถาม

สถาบันไทยพัฒน์
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ด้วยการวิจัย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้าน CSR แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทแห่งความยั่งยืน สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียภาคองค์กร (Organizational Stakeholder) ของ GRI มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553

องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI)
เป็นผู้พัฒนากรอบการรายงานแห่งความยั่งยืน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก องค์ประกอบชิ้นสำคัญของกรอบการรายงาน คือ แนวปฏิบัติในการรายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้กลายมาเป็นมาตรฐานตามความนิยม (de facto standard) สำหรับการรายงานแห่งความยั่งยืน เนื่องจากความน่าเชื่อถือ ความคงเส้นคงวา และความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของตัวรายงานที่พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบที่มีการนิยามหลักการและตัวบ่งชี้การดำเนินงาน ซึ่งองค์กรสามารถใช้วัดและรายงานผลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม