Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Thaipat Runners-up 2020 Forumจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด (COVID-19) ที่ได้สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางไปยังทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจให้รองรับกับภาวะปกติใหม่ (New Normal) และการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนที่มีปัจจัยสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่ต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ควบคู่ไปพร้อมกัน


ในปี 2563 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ มีแนวคิดที่จะนำเครื่องมือด้านความยั่งยืนมาถ่ายทอด และร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน และกิจการที่ต้องการพัฒนายกระดับก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ภายใต้ธีม “Return on Sustainability” ซึ่งจะเป็นการแนะนำเครื่องมือและแนวทางการพัฒนาใน 2 หัวข้อ ได้แก่

Sustainability Value Creation:
แนวทางการสร้างคุณค่ากิจการด้วยการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

สำหรับกิจการที่ต้องการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในแนวทางที่สร้างให้เกิดคุณค่าแก่กิจการ ในรูปแบบที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การประหยัดต้นทุน และการลดความเสี่ยง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

Corporate SDG Impact:
แนวทางการสร้างผลกระทบที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับกิจการที่ต้องการสร้างผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับตัวชี้วัด (Indicator-level SDGs) รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรที่คล้องจองกับข้อมูล SDGs ที่รัฐบาลจัดเก็บในระดับประเทศ และใช้รายงานต่อสหประชาชาติ

องค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม Runners-up Forum เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการได้รับข้อมูล/ข่าวสาร และกิจกรรม Webinar ตลอดปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org