Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Thaipat Runners-up 2020 Forum

ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด (COVID-19) ที่ได้สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางไปยังทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจให้รองรับกับภาวะปกติใหม่ (New Normal) และการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนที่มีปัจจัยสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่ต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ควบคู่ไปพร้อมกัน


ฟอรั่มในปี 2563 สถาบันไทยพัฒน์ นำแนวคิดของการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือด้านความยั่งยืน มาถ่ายทอดและขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน รวมทั้งกิจการที่ต้องการพัฒนายกระดับก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ภายใต้ธีม “Return on Sustainability” โดยเป็นการแนะนำเครื่องมือและแนวทางการพัฒนาใน 2 หัวข้อ ได้แก่

Sustainability Value Creation:
แนวทางการสร้างคุณค่ากิจการด้วยการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

สำหรับกิจการที่ต้องการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในแนวทางที่สร้างให้เกิดคุณค่าแก่กิจการ ในรูปแบบที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การประหยัดต้นทุน และการลดความเสี่ยง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

• เอกสารนำเสนอ: Sustainability Value Creation (เฉพาะผู้เข้าร่วมฟอรั่ม)

Corporate SDG Impact:
แนวทางการสร้างผลกระทบที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับกิจการที่ต้องการสร้างผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับตัวชี้วัด (Indicator-level SDGs) รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรที่คล้องจองกับข้อมูล SDGs ที่รัฐบาลจัดเก็บในระดับประเทศ และใช้รายงานต่อสหประชาชาติ

• เอกสารนำเสนอ: Corporate SDG Impact (เฉพาะผู้เข้าร่วมฟอรั่ม)


องค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม Runners-up Forum สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)