Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Sustainability Value Creation

การสร้างคุณค่าแห่งความยั่งยืน

Sustainability Value Creation    Corporate SDG Impact


สำหรับกิจการที่ต้องการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในแนวทางที่สร้างให้เกิดคุณค่าแก่กิจการ ในรูปแบบที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การประหยัดต้นทุน และการลดความเสี่ยง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

• เอกสารนำเสนอ: Sustainability Value Creation (เฉพาะผู้เข้าร่วมฟอรั่ม)