Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายงาน "6 ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555"


ความเคลื่อนไหวที่สำคัญในแวดวง CSR ในรอบปีที่ผ่านมา มีอยู่ 3 เหตุการณ์ เริ่มจากการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและเผยแพร่ Guidelines for Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วน เพื่อจัดทำและเผยแพร่ชุดคู่มือ Guidelines for Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report ให้แก่บริษัทจดทะเบียน องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานที่สนใจ ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กร และเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กร ซึ่งคู่มือทั้งสองชุดมีกำหนดที่จะเผยแพร่ในปี 2555 นี้

เหตุการณ์ที่สองเป็นการจัดประชุม Regional Workshop on ASEAN Action Plan on CSR เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรภาคธุรกิจในอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งผลจากการประชุมจะผลักดันให้เกิดความริเริ่มใน 3 เรื่องสำคัญในแต่ละชาติสมาชิก 10 ประเทศ คือ การส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานสากลด้าน CSR มาใช้ในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ การจัดตั้งและขยายเครือข่าย CSR ระดับชาติให้ครอบคลุมในทุกประเทศสมาชิก และการผลักดันการดำเนินงาน CSR ให้เคลื่อนจาก Charity-based มาสู่ Rights-based นั่นก็หมายความว่า สิทธิและการคุ้มครองทางกฎหมายจะกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อการดำเนินงาน CSR ของภาคธุรกิจในอาเซียนในอนาคต

เหตุการณ์ที่สามซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ทุกภาคส่วนในปีที่แล้ว คือ สถานการณ์อุทกภัยใน 65 จังหวัดทั่วประเทศ และทำให้ภาคธุรกิจได้ตระหนักว่า ผลกระทบไม่ได้จำกัดวงแค่ในประเทศไทย แต่กระทบกับธุรกรรมการค้าทั่วโลกที่อิงไทยเป็นฐานการผลิต กระเทือนถึงซัพพลายเชนทั่วโลก ผลพวงจากภัยพิบัติครั้งนี้ ได้ส่งผลให้ภาคธุรกิจจำต้องปรับแผนงานและกิจกรรมด้าน CSR ที่เคยใช้อยู่ในสถานการณ์ปกติ ให้สามารถรองรับกับภาวะฉุกเฉินที่ไม่เป็นปกติ โดยในปี 2555 นี้ ประเด็นการฟื้นฟู การบริหารความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อม จะเป็นวาระสำคัญในการดำเนินงานด้าน CSR ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกับองค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้สำรวจความเคลื่อนไหว CSR ของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี จึงได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ธุรกิจที่สนใจสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกลยุทธ์ CSR และ Sustainability ขององค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากความเสี่ยง วิกฤต และภัยพิบัติในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2555 นี้

รายงาน “6 ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555: Reinforcing your CSR” มีความหนา 34 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- Reinforcing your CSR: Risk • Crisis • Disaster
- 6 ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน