Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2557"


ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับกระแสแห่งการปฏิรูปในทุกด้าน และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ยังคงมีความรุนแรงในระดับชาติ ในปี 2557 นี้ ความเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสังคมในประเด็นต่างๆ ได้ถูกให้ความสำคัญจากทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรธุรกิจในภาคเอกชนที่สามารถแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ในหมวกของพลเมืองภาคองค์กร (Corporate Citizen) ที่ดี

กระแสของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในสังคมไทยช่วงเวลานี้ ได้ผลักดันให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและตระหนักในบทบาทหน้าที่พลเมือง รวมถึงภาคธุรกิจที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ไม่ต่างไปจากบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศ ภายใต้สถานภาพของความเป็นนิติบุคคลที่องค์กรธุรกิจได้รับตามกฎหมาย

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเข้ามีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม นับเป็นหนึ่งในเรื่องหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่ภาคธุรกิจพึงดำเนินการ ในฐานะพลเมืองภาคองค์กรที่ดี ไม่นิ่งดูดายต่อการร่วมขบวนปฏิรูปสังคม ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลที่นำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทย

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้สำรวจความเคลื่อนไหว CSR ของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี จึงได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2557: Corporate Citizenship” เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการในปี 2557 นี้

รายงาน “6 ทิศทาง CSR ปี 2557: Corporate Citizenship” มีความหนา 24 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- Corporate Citizenship: Engage • Enable • Empower
- 6 ทิศทาง CSR ปี 2557
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR ปี 2557" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน


รวมข่าวงานแถลงทิศทาง CSR
ปี: 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63

ทิศทาง CSR ปี 2562
      
ทิศทาง CSR ปี 2563
       
 
      

ทิศทาง CSR ปี 2559
      
ทิศทาง CSR ปี 2560
      
ทิศทาง CSR ปี 2561
      

ทิศทาง CSR ปี 2556
      
ทิศทาง CSR ปี 2557
      
ทิศทาง CSR ปี 2558
      

ทิศทาง CSR ปี 2553
      
ทิศทาง CSR ปี 2554
      
ทิศทาง CSR ปี 2555
      

ทิศทาง CSR ปี 2550
      
ทิศทาง CSR ปี 2551
      
ทิศทาง CSR ปี 2552