Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2557"


ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับกระแสแห่งการปฏิรูปในทุกด้าน และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ยังคงมีความรุนแรงในระดับชาติ ในปี 2557 นี้ ความเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสังคมในประเด็นต่างๆ ได้ถูกให้ความสำคัญจากทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรธุรกิจในภาคเอกชนที่สามารถแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ในหมวกของพลเมืองภาคองค์กร (Corporate Citizen) ที่ดี

กระแสของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในสังคมไทยช่วงเวลานี้ ได้ผลักดันให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและตระหนักในบทบาทหน้าที่พลเมือง รวมถึงภาคธุรกิจที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ไม่ต่างไปจากบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศ ภายใต้สถานภาพของความเป็นนิติบุคคลที่องค์กรธุรกิจได้รับตามกฎหมาย

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเข้ามีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม นับเป็นหนึ่งในเรื่องหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่ภาคธุรกิจพึงดำเนินการ ในฐานะพลเมืองภาคองค์กรที่ดี ไม่นิ่งดูดายต่อการร่วมขบวนปฏิรูปสังคม ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลที่นำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทย

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้สำรวจความเคลื่อนไหว CSR ของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี จึงได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2557: Corporate Citizenship” เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการในปี 2557 นี้

รายงาน “6 ทิศทาง CSR ปี 2557: Corporate Citizenship” มีความหนา 24 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- Corporate Citizenship: Engage • Enable • Empower
- 6 ทิศทาง CSR ปี 2557
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR ปี 2557" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน