Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2553"


แม้แวดวงธุรกิจ การศึกษา ราชการ ทุกแขนงจะได้รับผลกระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยก็ตาม แต่ภาพรวมของการเคลื่อนไหวเรื่องซีเอสอาร์ที่ผ่านมานั้น กลับไม่ได้ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจตามที่ได้มีการคาดการณ์กันไว้ สังเกตเห็นได้จากการที่องค์กรธุรกิจมีการสื่อสารและดำเนินงานด้านซีเอสอาร์สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ความต่อเนื่องในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาซีเอสอาร์ของประเทศไทยอย่างชัดเจนในระดับหนึ่ง

ทว่าท่ามกลางการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อที่จะยกระดับซีเอสอาร์ของบรรดาองค์กรต่างๆ ในอีกฟากหนึ่งการดำเนินงานซีเอสอาร์ของธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบและเป็นไปเพื่อจะกลบเกลื่อนการดำเนินงานขององค์กรที่ส่งผลกระทบเชิงลบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะยังประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง ก็ได้ส่งผลเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ (Credibility) ทั้งขององค์กรและของอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องบรรษัทบริบาลในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ประเมินทิศทางซีเอสอาร์ของไทยเป็นประจำทุกปี จึงได้ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของซีเอสอาร์จากปี 2552 สู่ปี 2553 สำหรับเป็นแนวทางในการสำรวจและทบทวนการวางตำแหน่ง (Repositioning) ซีเอสอาร์ขององค์กร เพื่อสร้างสมให้เกิดเป็นคุณค่า CSR ขององค์กรที่สังคมตระหนักในระยะยาว

รายงาน “6 ทิศทาง ซีเอสอาร์ ปี 2553: Repositioning your CSR” มีความหนา 32 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- Repositioning Your CSR: Constitution • Climate • Commerce
- สรุปภาพรวม CSR ในปีที่ผ่านมา และ 6 ทิศทาง CSR ปี 2553
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR ปี 2553" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน