Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ


ตั้งแต่ที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ และได้ริเริ่ม “เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย” (Thai CSR Network) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ได้เห็นพัฒนาการเรื่อง CSR ในแต่ละยุค กับชุดความคิดที่แตกต่างกันอย่างสุดโต่ง

ใครที่เคยคลุกคลีกับเรื่อง CSR ในยุคต้นๆ จะเคยได้ยินคำปรารภว่า “CSR มันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจ ถ้าอยากช่วยเหลือสังคมมาก ก็ไปทำมูลนิธิไป” ผ่านมาในยุคปัจจุบัน คำปรารภที่ได้ยินมีว่า “ใครไม่ทำเรื่องนี้ อยู่ไม่ได้หรอก ไปดูกิจการในวอลสตรีตสิ เบอร์ต้นๆ ของโลกยังต้องทำเลย”

เรื่องนี้ไม่มีถูกผิด ชุดความคิดหนึ่ง จะเป็นจริงและใช้ได้ในสมัยหนึ่ง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ก็จะมีชุดความคิดอื่น ที่เป็นจริงและถูกนำมาใช้แทน

การทำ CSR จึงไม่มีชุดความคิดหรือทฤษฎีเดียวที่จะยึดเป็นสรณะได้ ทำให้ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เกิดคำใหม่ๆ ที่ถูกนำเสนอ เช่น CSV, ESG, SD, SE ฯลฯ ด้วยว่าจะมาทดแทนเรื่อง CSR บ้าง หรือจะมาต่อเติมเป็นส่วนขยายของเรื่อง CSR บ้าง

หนังสือ “มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ” เล่มนี้ เกิดจากการประมวลข้อคำถามที่ผมได้รับ ในระหว่างการทำงานตลอด 20 ปี ซึ่งมักจะวนเวียนอยู่ที่ CSR คืออะไร (What) ใครเป็นคนทำ (Who) ทำอย่างไร (How) ทำไมต้องทำ (Why) ต้องทำเมื่อไร (When) แบบไหนถึงจะดี (Which) ควรเน้นที่ไหน (Where) และทำแล้วผลเป็นของใคร (Whose) นำมาตอบในทัศนะส่วนตนจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นในบริษัทหลายๆ แห่ง ซึ่งอาจไม่สามารถนำไปอ้างอิงตามหลักวิชา แต่น่าจะพอเป็นประโยชน์กับองค์กรที่มีข้อคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นกัน

และในวาระที่สถาบันไทยพัฒน์มีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา จึงถือโอกาสใช้หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือครบรอบ 20 ปี สถาบันไทยพัฒน์ ที่แสดงถึงความมุ่งประสงค์ในการขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนนับตั้งแต่ที่สถาบันได้ก่อตั้งขึ้น

 
 (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ)
ประธานสถาบันไทยพัฒน์

 


ดาวน์โหลดหนังสือ
มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเป็นเล่มหนังสือ สามารถแจ้งความจำนง พร้อมระบุชื่อผู้รับ และที่อยู่จัดส่ง ได้ทางอีเมล: info@thaipat.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)