Thaipat Institute

CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2558"


ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา พัฒนาการสำคัญของเรื่อง CSR ในประเทศไทย คือ การขยับบทบาทจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมจำพวกที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมซึ่งแยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจ ที่มักเรียกกันว่า กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR-after-process ในรูปของการช่วยเหลือทางตรงในลักษณะการบริจาคเพื่อการกุศล และการสนับสนุนในลักษณะการอาสาช่วยเหลือชุมชนร่วมกับพนักงานหรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ซึ่งมิได้มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ธุรกิจดำเนินการอยู่เท่าใดนัก มาสู่การให้ความสำคัญกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมจำพวกที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือ CSR-in-process

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในระยะหลัง จึงมีความพยายามในการเชื่อมโยง CSR เข้ากับสิ่งที่ธุรกิจดำเนินการอยู่ โดยคำนึงถึงการป้องกัน ดูแล และแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการนำองค์กรให้เข้าสู่วิถีของกิจการที่ยั่งยืน (Sustainable Enterprise)

สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการ ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อการปฏิรูป การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรธุรกิจที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของภาคเศรษฐกิจ และพร้อมรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสิ้นปีนี้

รายงาน “6 ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” มีความหนา 24 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- Sustainable Enterprise: Environmental • Social • Governance
- 6 ทิศทาง CSR ปี 2558
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR ปี 2558" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน