Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


  • ได้ข้อมูลกิจกรรมทาง CSR ที่แยกประเภทเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ (in process) กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง (after process) และแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ

  • ได้ข้อมูลคุณลักษณะและองค์ประกอบของกิจกรรมทาง CSR ที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงเข้ากับภูมิปัญญาในท้องถิ่น หรือเป็นภูมิปัญญาจากภายนอก

  • ได้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมทาง CSR ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย หรือมีปัญหาอุปสรรคภายใต้บริบทของสังคมไทย

  • ได้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือการใช้ CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ

  • ได้เครื่องมือสำหรับการพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ที่มีคุณสมบัติทั้งในการวัดผลงาน และในการจัดการผลงาน