Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

CSR in Action! จังหวัดนครราชสีมากำหนดการ
โครงการ CSR in Action! จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
และ มูลนิธิชุมชนโคราช ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์
โดยการสนับสนุนของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.40 น.ทบทวนความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับ CSR
และข้อสรุปจาก CSR Campus
09.40 – 10.30 น.การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การกำหนดแผนงานและปฏิบัติการของกลุ่มย่อย
• การกำหนดแผนงานการทำงาน
• การกำหนดช่วงเวลาของการทำกิจกรรม
• การตั้งคณะทำงานเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม
• กลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของแต่ละกิจกรรม
• องค์ประกอบเพื่อการสนับสนุนของแต่ละกิจกรรม
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่มย่อย
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.ก้าวต่อไปที่เป็นจริงของ CSR จังหวัดนครราชสีมา
15.30 – 16.00 น.ปิดการประชุม