Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

CSR ถิ่นแคนแดนอีสานกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง
“CSR ถิ่นแคนแดนอีสาน”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ แคท ดีแทค โตโยต้า
ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
และ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
และบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR โดย
คุณชินชัย ชี้เจริญ
รองผู้อำนวยการ
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
09.15 – 09.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
คุณพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
09.30 – 10.30 น.การบรรยาย เรื่อง“CSR สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น
: ทางรอดในยุคน้ำมันแพง”
โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและร่วมกันหารือในกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ ระดับภาค และระดับประเทศ
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การเสวนา ในหัวข้อ
“นโยบาย CSR ประเทศไทย: ธุรกิจคิดอย่างไร” โดย
คุณสุระภี อิงคะวณิช
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
บมจ.กสท โทรคมนาคม
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการฝ่าย CSR
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
คุณวิเชียร พวงภาคีศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคม
บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การเสวนา เรื่อง “CSR ถิ่นแคนแดนอีสาน” โดย
คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
16.00 – 16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนา


โดยการสนับสนุนของ