Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

การแถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ CSR DAYกำหนดการ
“งานแถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ CSR DAY”
โดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

10.00-10.30 น.ลงทะเบียน
10.30-11.15 น.กล่าวถึงความสำคัญของ CSR และแนวนโยบายการขับเคลื่อน โดย
• คุณภัทรียา เบญจพลชัย
ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ CSR DAY โดย
• ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กล่าวถึงบทบาทในการสนับสนุนโครงการ CSR DAY โดย
• คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

• คุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. บางจากปิโตรเลียม
11.15-11.30 น.ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
11.30 น.จบการแถลงข่าว