Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

กำหนดการ “Young CSR ภาคอีสาน”


กำหนดการ
“Young CSR ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ เครือข่าย CSR โคราช
มูลนิธิชุมชนโคราช และ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย แคท ดีแทค และ โตโยต้า
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

9.00-9.15 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
9.15-9.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
• คุณสมศักดิ์ ปริสุทโธเหมธานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
9.30-10.30 น.การบรรยาย เรื่อง
“การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีกับ CSR เชิงสร้างสรรค์” โดย
• ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.30-10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.การประชุมระดมสมองในหัวข้อ Creative CSR ระดับภูมิภาค
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.การบรรยายพิเศษ เรื่อง
“CSR กับเศรษฐกิจพอเพียง: คุณธรรมคู่กำไร” โดย
• คุณอภิชาติ การุณกรสกุล
กรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเซีย พรีซิชั่น
14.30-14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.การเสวนา ในหัวข้อ
“Creative CSR in Slowdown Economy” โดย
• คุณอัครเดช ไชยบัตร
ที่ปรึกษาอาวุโส
บมจ.กสท โทรคมนาคม
• คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงาน CSR
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
• คุณจิตติมา คงจำเนียร
ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนส่งเสริมสังคม
บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
16.00-16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมและเสวนา


* หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม