Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

การแถลง "ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 2553"


กำหนดการแถลง
ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 2553
“Repositioning your CSR”

โดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 8.30 – 12.00 น.
หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

8.30-9.00 น.ลงทะเบียน
9.00-9.30 น.กล่าวเปิดงาน โดย
คุณภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.30-10.00 น.ทิศทางการขับเคลื่อนงานซีเอสอาร์
ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2553 โดย
คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
10.00-10.45 น.สรุปและเผยเเพร่บทวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของซีเอสอาร์ประจำปี 2553 โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.45-11.00 น.รับประทานอาหารว่าง
11.00-11.45 น.7 แนวทางการปรับจุดยืนซีเอสอาร์ขององค์กร
"Repositioning your CSR" โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11.45-12.00 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00 น.จบการแถลง


* หมายเหตุ: กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม