Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

การแถลง "ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 2554"


กำหนดการแถลง
ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 2554
“Reporting your CSR”

โดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

09.00-09.30 น.ลงทะเบียน
9.30-10.00 น.กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงาน CSR ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ปี 2554 โดย
คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และ
รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.00-10.45 น.สรุปและเผยเเพร่บทวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของ CSR ประจำปี 2554 โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.45-11.00 น.รับประทานอาหารว่าง
11.00-11.45 น.แนวทางการรายงาน CSR ขององค์กร
"Reporting your CSR" โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11.45-12.00 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00 น.จบการแถลงข่าว


* หมายเหตุ: กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม