Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านรายงานความยั่งยืน

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 30-31 มีนาคม 2563 (ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับกิจกรรม)

กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพุธ-พฤหัสที่ 16-17 ตุลาคม 2562

กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันอังคาร-พุธที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 1-2 เมษายน 2562


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561


กิจกรรมเวิร์กชอปแนะนำมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Introductory Workshop เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561