Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านรายงานความยั่งยืน

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 1-2 เมษายน 2562


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561


กิจกรรมเวิร์กชอปแนะนำมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Introductory Workshop เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561