Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านรายงานความยั่งยืน

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561


กิจกรรมอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course เมื่อวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561