Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2558"


ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา พัฒนาการสำคัญของเรื่อง CSR ในประเทศไทย คือ การขยับบทบาทจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมจำพวกที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมซึ่งแยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจ ที่มักเรียกกันว่า กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR-after-process ในรูปของการช่วยเหลือทางตรงในลักษณะการบริจาคเพื่อการกุศล และการสนับสนุนในลักษณะการอาสาช่วยเหลือชุมชนร่วมกับพนักงานหรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ซึ่งมิได้มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ธุรกิจดำเนินการอยู่เท่าใดนัก มาสู่การให้ความสำคัญกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมจำพวกที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือ CSR-in-process

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในระยะหลัง จึงมีความพยายามในการเชื่อมโยง CSR เข้ากับสิ่งที่ธุรกิจดำเนินการอยู่ โดยคำนึงถึงการป้องกัน ดูแล และแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการนำองค์กรให้เข้าสู่วิถีของกิจการที่ยั่งยืน (Sustainable Enterprise)

สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการ ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อการปฏิรูป การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรธุรกิจที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของภาคเศรษฐกิจ และพร้อมรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสิ้นปีนี้

รายงาน “6 ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” มีความหนา 24 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- Sustainable Enterprise: Environmental • Social • Governance
- 6 ทิศทาง CSR ปี 2558
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR ปี 2558" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน


รวมข่าวงานแถลงทิศทาง CSR
ปี: 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63

ทิศทาง CSR ปี 2562
      
ทิศทาง CSR ปี 2563
       
 
      

ทิศทาง CSR ปี 2559
      
ทิศทาง CSR ปี 2560
      
ทิศทาง CSR ปี 2561
      

ทิศทาง CSR ปี 2556
      
ทิศทาง CSR ปี 2557
      
ทิศทาง CSR ปี 2558
      

ทิศทาง CSR ปี 2553
      
ทิศทาง CSR ปี 2554
      
ทิศทาง CSR ปี 2555
      

ทิศทาง CSR ปี 2550
      
ทิศทาง CSR ปี 2551
      
ทิศทาง CSR ปี 2552