Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

Certified CSR Training Courseสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาหลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่ออกแบบเนื้อหาใหม่ทั้งหมด เพื่อไขความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง CG, ESG, CSR, CSV, SD, SE, SB, etc. อย่างเป็นระบบ

มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ดูแลงาน CSR ขององค์กร นักวิชาชีพด้าน CSR และบุคลากรเฉพาะด้าน CSR ประจำองค์กร ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มซึ่งมีความคาดหวังและความสนใจในเรื่องที่องค์กรดำเนินการแตกต่างกัน และสามารถที่จะพัฒนาประเด็นการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ในอันที่จะสนองตอบต่อความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด รวมทั้งตอบคำถาม ดังนี้

องค์กรจะใช้ CSR เป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงได้อย่างไร
องค์กรจะสามารถกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการใช้ CSR เป็นเครื่องมือดำเนินงานได้อย่างไร

หลักสูตร Certified CSR Training ใช้เวลา 1 วันเต็ม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Framing the Right Thought: กรอบคิดที่ถูกต้อง
Seeing the Big Picture: ภาพทัศน์ในองค์รวม
Setting the Right View: มุมมองที่ถูกคู่
Putting the Right Effort: ความทุ่มเทที่ถูกเรื่อง
Gaining the Real Result: ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

Certified CSR Training Course เป็นหลักสูตรที่บูรณาการแนวคิดสำคัญในด้าน CSR ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจเพื่อสังคม (SB) นำมาอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ได้แก่

ความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ
ความสามารถในการพัฒนาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย
แนวทางการเสริมสร้างการยอมรับในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในแต่ละมิติการดำเนินงาน

หลักสูตร Certified CSR Training จะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจ สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ