Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

นำสินประกันภัย จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม


บมจ. นำสินประกันภัย (NSI) เปิดมิติใหม่แห่งการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ (ที่สองจากขวา) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณจากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ที่ให้การสนับสนุนโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) และเป็นองค์กรผู้บุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Pioneer) ณ อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่

บมจ.นำสินประกันภัย บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 ดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ได้ริเริ่มแนวทางการดูแลช่วยเหลือสังคมในมิติใหม่ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนระดับแนวหน้าของไทย บุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) โดยการมอบเงินทุนตั้งต้นจำนวน 1 ล้านบาท สำหรับใช้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อนำเงินปันผล มาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการปันผลทางสังคม นับเป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือสังคมที่เป็นการนำเงินทุนที่ได้รับ มาลงทุนกลับไปยังหุ้นสามัญขององค์กรผู้มอบเงินทุนเพื่อรับเงินปันผลสำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แบบต่อเนื่องทุกปี ด้วยเงินทุนตั้งต้นครั้งเดียว ดีกว่าการใช้เงินทุนที่ได้รับก้อนดังกล่าวหมดไปในคราวเดียว

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์ จะนำโมเดล Social Business มาใช้จัดสรรเงินปันผลที่ได้รับเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือชุมชนเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับนำสินประกันภัย ในรูปแบบของการจัดหา (Procurement) สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชน โดยนำสินประกันภัย จะมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และได้รับผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชนผลิตและจำหน่าย มาใช้ในกิจการ จากการจัดซื้อด้วยเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปี ผ่านทางโครงการปันผลเพื่อสังคม

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีหนึ่งๆ บริษัทต้องใช้งบประมาณในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ทั้ง CSR In Process และ CSR After Process ไม่ต่ำกว่า 4-5 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้สังคม โครงการอบรมการขับขี่และลดความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่ง โครงการส่งเสริมอาชีพวัยเกษียณ และโครงการบริจาคโลหิต เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าแนวคิดนี้จะช่วยให้มีงบประมาณมาใช้ในโครงการต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี”

การเข้าร่วมบุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการโดยใส่ใจในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือและกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกัน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในกรมธรรม์ประกันภัยและการให้บริการ พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกัน และองค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด


ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันไทยพัฒน์: คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ
โทรศัพท์ : 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228 อีเมล: info@thaipat.org