Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ธรรมาภิบาลกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ในวันกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG DAY ประจำปี 2562 ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย
เนื้อหาคำบรรยาย
    - ธรรมาภิบาลในทศวรรษ 2020
    - การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
    - ธนาคารกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน