Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เสวนาเรื่อง การดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เสวนาเรื่อง
“การดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2548
เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน ตรงข้าม รพ.วชิระ

10.00 น.เปิดงาน
โดย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
10.10 น.เสวนาเรื่อง “การดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม” โดย
คุณไชยวัฒน์ บุนนาค: มุมมองด้านกฎหมาย
กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล
นักวิจัยโครงการ “การศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจของประเทศ” สกว.

คุณพิพัฒน์ ยอดพฤติการ: มุมมองด้านจริยธรรมผู้ประกอบการ
หัวหน้าโครงการวิจัย “ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อสังคม” สกว.
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร: มุมมองด้านการคุ้มครองสื่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สกว.
12.00 น.สรุป/ตอบข้อซักถาม