Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติคุณค่าของคุณธรรมในฐานะพลังโน้มนำสังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ตระหนักมาช้านาน และด้วยเหตุนี้ ทุกสังคมในโลกจึงให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมในชาติให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ขึ้นในปี 2547 และเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมขยายวงกว้าง จึงต้องประสานข้อมูลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนจากทุกฝ่ายได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุย งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 จึงเกิดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.พ. เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานยังประกอบด้วยส่วนของตลาดนัดคุณธรรม ที่มีการแสดงนิทรรศการ ลานกิจกรรม อาทิ กิจกรรมใฝ่ทำดี “ลานอาสา” เวทีการแสดง ตลอดจนการเสวนา

หัวใจสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ คือ การมอบข้อเสนอ “ประกาศสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” ต่อ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในวันสุดท้าย ซึ่งข้อเสนอต่างๆ เกิดจากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันสังเคราะห์ประเด็นในวันแรก โดยประกอบด้วยกันทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัว กลุ่มสื่อ กลุ่มเครือข่ายชุมชน ภาคการเมือง ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา กลุ่มศาสนา กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกลไกทางสังคม

สำหรับกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม มีนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์เป็นประธานการประชุม ซึ่งเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม นำโดยนายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายเอสวีเอ็น (เอเชีย) ประเทศไทย เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีนี้ด้วย โดยเนื้อหามีประเด็นหลัก คือ ธุรกิจเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) พลังขับเคลื่อนสู่สันติสุข ที่ผู้ร่วมประชุมร่วมกันจุดประกายความคิดให้สังคมเกิดการทบทวนเป้าหมายการทำธุรกิจกับคุณธรรม ว่าจุดพอดีควรอยู่ตรงไหน ผลักดันแนวคิดการขยายแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ให้เกิดขยายผล โดยนำเสนอแนวทางการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมแห่งคุณธรรม ซึ่งมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประชาชน องค์กรธุรกิจ สื่อสารสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดและรัฐบาล

[วารสารธุรกิจกับสังคม]