Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เตือน!! ระวังซีเอสอาร์เครื่องมือสร้างภาพ


ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ชี้ให้เห็นว่า ซีเอสอาร์ จะถูกผสมผสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์จากการที่ถูกมองว่าเป็นการบริจาคเงิน สิ่งของ ให้แก่คนยากไร้ และเป็นเรื่องของการอาสาสมัคร มาเป็นการพัฒนาแบบมีกลยุทธ์มากขึ้น สามารถผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจได้ และซีเอสอาร์เทียมจะปรากฏให้เห็นในสังคมมากขึ้น จากเดิมไม่บอกให้สังคมรู้ โดยยึดหลักการ "ปิดทองหลังพระ" จะกลายเป็นการมีซีเอสอาร์เทียมมากขึ้น เพราะต้องการผลในระยะสั้น และการแข่งขันสร้างการรับรู้ทางสังคม อันนำไปหาจุดมุ่งหมายหลักคือการแสวงหาผลกำไรในที่สุด ซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยาว

ซีเอสอาร์ แท้หรือเทียม รู้ได้จากการดูว่าเป็นการทำกิจกรรมมองจากภายในสู่ภายนอก หรือ มองจากภายนอกสู่ภายใน รวมถึงรูปแบบของการทำซีเอสอาร์ว่าเป็นการทำอีเวนต์หรือการทำกิจกรรม ซึ่งการทำซีเอสอาร์ ก็คือการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่อีเวนต์ โดยให้สังเกตว่า บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจอย่างหนัก ก็มักจะใช้แนวทางการทำประชาสัมพันธ์ขององค์กรผ่านการทำซีเอสอาร์ รวมถึงการใช้กระแสของซีเอสอาร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

อย่างไรก็ดีในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ภาคธุรกิจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เป็นใจ กระแสของซีเอสอาร์ที่น่าจะมีความเหมาะสมที่สุดในปีนี้คือ ซีเอสอาร์อย่างพอเพียง โดยยึดหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลัก และแนวทางในการดำเนินการ และการออกแบบและพัฒนาซีเอสอาร์ให้ประสบผลสำเร็จ จะต้องเกิดจากจิตสำนึกภายในที่ต้องการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถใช้กระบวนการในธุรกิจสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการสอดส่องดูแลสังคมเสมือนหนึ่งเป็นลูกค้าขององค์กร (Social as Customer)


[Original Link]