Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ขึ้นขบวนรถด่วนซีเอสอาร์


โดย พิราบขาวซีเอสอาร์

ในช่วงเกือบครึ่งปีที่ผ่านมา ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ทั้งหลาย ทั้งระดับซีอีโอ ผู้จัดการ พนักงาน คนเดินดินธรรมดาทั่วๆ ไป ได้เห็นคำว่าซีเอสอาร์ขึ้นพาดหัวหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำ ในแวดวงสนทนาของนักการตลาดหลายครั้ง มีการตั้งคำถามว่า ซีเอสอาร์คืออะไร ทำให้องค์กรธุรกิจต้อง ตื่นตัว เริ่มมีการตั้งคำถามถึงสิ่งที่ทำอยู่นั้น ใช่ ซีเอสอาร์หรือไม่ และจะทำอย่างไรต่อ คำถามมากมายที่หาคำตอบได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ทำให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องวิ่งหาข้อมูล และอธิบายให้ฝ่ายต่างๆ ได้ทราบ

การปรับฐานความคิดให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำซีเอสอาร์อย่างเท่าเทียมกัน เห็นความสำคัญไปในทิศทางเดียวกัน และการที่ผู้บริหารมีความเข้าใจเรื่องซีเอสอาร์ อย่างถ่องแท้ถึงเหตุและผลในการทำ และมี นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการมีผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ด้านซีเอสอาร์ก็คือ มีการส่งเสริม บรรยากาศให้ผู้บริหารระดับกลาง พนักงาน ไปหาความรู้เกี่ยวกับ ซีเอสอาร์ มีการลงทุนให้พนักงานไปเข้าร่วมฟังการเสวนา รวมทั้งมีความริเริ่มจัดสัมมนาภายในองค์กร เชิญผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องมาระดมสมอง ลงมือกำหนดทิศทางร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าใจชอบเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะยังไม่อนุมัติงบประมาณให้ไปอบรม ทุกคนก็ควรจะปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ ซีเอสอาร์ไว้บ้าง ซึ่งเริ่มต้นง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง เพียงขยันเข้าเว็บไซต์หาข้อมูล ซีเอสอาร์ที่มีอยู่มากมาย ทุกภาษา ส่วนใครที่อยากจะได้ข้อมูลเป็นภาษาไทย ขอแนะนำให้ไปเริ่มต้นที่เว็บไซต์ของเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) www.thaicsr.com ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของซีเอสอาร์ภายในองค์กร และเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่มีการหยิบยกเรื่องซีเอสอาร์มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาซีเอสอาร์ภายใต้บริบทของสังคมไทย

www.thaicsr.com ออกแบบอย่างเรียบง่าย มีความสุขุม และเข้มข้นด้วยข้อมูลเกี่ยวกับซีเอสอาร์ ที่ถือได้ว่าครบถ้วนเพียงพอ โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็ได้ครบตั้งแต่ความหมายของซีเอสอาร์ ความสำคัญ ประโยชน์ รูปแบบ แนวทางในการพัฒนาซีเอสอาร์ คำถามคำตอบ ข่าวสารในแวดวงซีเอสอาร์ ที่สามารถนำไปใช้อธิบายให้ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรได้

ข้อมูล ข้อเขียน เกี่ยวกับซีเอสอาร์ในมิติต่างๆ นั้น ที่อยู่ในเว็บไซต์สถาบันไทยพัฒน์ www.thai csr.com เป็นข้อมูลที่ผ่านการศึกษามาอย่างดีของ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งนับเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องซีเอสอาร์ อย่างจริงจัง และยังได้มีการศึกษาวิจัยรูปแบบการทำซีเอสอาร์ของหลายองค์กร ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยปี พ.ศ.2550 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ทำซีเอสอาร์ด้วย ทั้งนี้ ดร.พิพัฒน์ยังเป็นผู้ให้คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับ คำว่าซีเอสอาร์ด้วย โดยเรียกว่าบริษัทบริบาล

www.thaicsr.com ยังมีเมนูวาทกรรมซีเอสอาร์ที่ได้นำเทปบันทึกคำสัมภาษณ์ทางวิทยุที่ ดร.พิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแผนที่บริโภค ทางคลื่นวิทยุ อสมท FM 96.5 เกี่ยวกับเรื่องซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ ที่หลากหลายมาให้ฟังอย่างจุใจ อาทิ CSR กับปัญหามลพิษในนิคมอุตสาหกรรม มุมมอง CSR กับข้อพิพาทระหว่างองค์กรธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค CSR คือหนึ่งในรูปธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างภูมิคุ้มกันองค์กรด้วย CSR เพื่อนำไปสู่การเป็น healthy organization

และสำหรับผู้ที่อยากรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับซีเอสอาร์ในบ้านเรา ที่เว็บไซต์ www.thaicsr.com ก็ได้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับซีเอสอาร์ที่เผยแพร่ใน สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ด้วย โดยมีการแยกเป็นปีๆ ตั้งแต่ปี 2548-2550 ทำให้ง่ายต่อการค้นหา นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลกิจกรรมทางด้านซีเอสอาร์ของสถาบันที่ไปร่วมทำกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หากผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่าย และเกรงว่าตกข่าวสารความเคลื่อนไหว ก็ขอเชิญชวนให้เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ www.thaicsr.com และสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ขั้นตอนการสมัครนั้นง่ายมากๆ เพียงฝาก E-mail address ไว้ แค่นี้ คุณก็ได้ขึ้นขบวนรถด่วนซีเอสอาร์ที่กำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างท้าทายแล้ว


[Original Link]