Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์


คณะนักวิจัยจะดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และจัดประชุมกลุ่มเน้น (Focus Group) กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ในสถานประกอบการ จำนวนไม่เกิน 6 ครั้ง ในระหว่างดำเนินโครงการ

เนื่องจากการดำเนินงานในโครงการ กิจการอาจมีการพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประกอบการทดสอบเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้น กรอบของกิจกรรมซีเอสอาร์ที่เล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่ “สังคม” ตามนัยของการดำเนินงานครั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับการคัดเลือกและการตัดสินใจขององค์กรตามความพร้อมและความเหมาะสม ซึ่งเป็นได้ทั้งผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ และผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป

กรอบการพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ของวิสาหกิจตามระดับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

อนึ่ง การออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ใหม่นี้ กิจการจะเป็นผู้กำหนดประเด็นทางสังคม (Social Cause) ที่สนใจและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรเองอย่างอิสระ โดยนักวิจัยจะเป็นเพียงผู้สะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หรือผลิตภัณฑ์ของกิจการ<< วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน >>