Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

พม. เตรียมเสนอมาตรการภาษี ดึงทุกภาคส่วนช่วยเหลือสังคม


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมประสานกระทรวงการคลัง วางแนวทางมาตรการภาษีที่เอื้อต่อการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน องค์การเอกชน องค์การธุรกิจ เข้าร่วมในการเป็นผู้ให้และอาสาช่วยเหลือสังคม

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่เอื้อต่อการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน องค์การเอกชน องค์กรธุรกิจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้และอาสาช่วยเหลือสังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ องค์การเอกชน องค์การธุรกิจ ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย รวม 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ให้องค์การเอกชนได้รับการประกาศเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล เพื่อยกเว้นภาษีเพิ่มมากขึ้น 2) การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่องค์การเอกชนที่ได้รับการประกาศเป็นองค์กรสถานสาธารณกุศล 3) การลดอัตราภาษีแก่มูลนิธิ สมาคม 4) การกำหนดรายชื่อสถานพักฟื้น บำบัด และฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ของเอกชนและของราชการ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร 5) การเพิ่มรายการลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะแก่บริษัท ห้างร้าน หรือนิติบุคคล 6) ยกเว้นภาษีเงินได้ของรายได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัท ห้างร้านอนุญาตให้ลูกจ้างลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร 7) ขยายการหักลดหย่อนของการนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษี จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 และ 8) การหักลดหย่อนภาษีแก่ผู้เลี้ยงดูคนพิการ

นายแพทย์พลเดช กล่าวด้วยว่า มาตรการดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะประสานกับคณะทำงานศึกษาและเสนอแนะมาตรการภาษีให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง พิจารณาก่อน เพื่อให้มาตรการภาษีที่เอื้อต่อการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมมีรูปแบบในแนวทางเดียวกัน


[Original Link]